Optometria

Optometrysta jest obecnie jednym z najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawodów z grupy zawodów medycznych. ZAPISZ SIĘ

Zapoznaj się z ofertą kierunku
Optometria

Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

Tryb studiowania: stacjonarny oraz niestacjonarny

Kariera po studiach

Optometrysta jest obecnie jednym z najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawodów w grupie zawodów medycznych. Optometrysta wykonuje pomiary parametrów układu wzrokowego; ustala odstępstwa od norm fizjologicznych w celu dobrania, przepisania i wykonania korekcji za pomocą okularów, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych. Prowadzi lub nadzoruje rehabilitację układu wzrokowego, a w przypadku stwierdzenia zmian sugerujących odstępstwa od norm fizjologicznych, optometrysta ma obowiązek skierowania pacjenta do lekarza specjalisty. Ze względu na bardzo wysokie kwalifikacje zawodowe optometrysta postrzegany jest jako zawód zaufania społecznego.

Rynek pracy dla absolwentów optometrii jest dobrze rozwinięty i obejmuje zakłady optyczne, gabinety optometryczne, oddziały okulistyczne szpitali oraz firmy zajmujące się dystrybucją soczewek  kontaktowych, okularowych, a także pomocy dla osób słabowidzących. Optometrysta to specjalista ochrony zdrowia, który wykonuje pomiary parametrów układu wzrokowego; określa odstępstwa od norm fizjologicznych w celu dobrania, przepisania i wykonania korekcji za pomocą okularów, soczewek kontaktowych lub innych pomocy wzrokowych, a także prowadzi lub nadzoruje rehabilitację układu wzrokowego w celu przywrócenia właściwej sprawności widzenia. Optometrysta bazując na wiedzy z zakresu biofizyki i fizyki (w szczególności optyki) oraz wybranych działów medycyny (anatomia, fizjologia), a także posiadając umiejętności prowadzenia pomiarów oraz analizy wyników pomiarów posiada szeroką wiedzę na temat procesu widzenia, metod diagnostycznych narządu wzroku oraz możliwych do zastosowania rozwiązań i pomocy wzrokowych. Z tych też względów optometria jako kierunek kształcenia mieści się w pełni w obszarze kształcenia w zakresie nauk ścisłych.

Charakterystyka kierunku

Optometria to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy (biofizyka, fizyka i medycyna), której głównym przedmiotem zainteresowania jest proces widzenia, a zwłaszcza to wszystko co służy jego ochronie, zachowaniu, usprawnieniu i rozwojowi tego procesu. Optometria jest częścią nauki o widzeniu (ang. vision science) i obejmuje badania poznawcze i aplikacyjne nad procesem widzenia, procedury optometryczne oraz metody terapii widzenia. Na Wydziale Fizyki UAM kształcenie optometrystów prowadzone jest od ponad 20 lat. W ciągu tego czasu Wydział istotnie rozbudował infrastrukturę niezbędną do realizacji studiów optometrycznych stając się wiodącym ośrodkiem kształcenia optyków okularowych i optometrystów w Polsce. Nowe, doskonale wyposażone pracownie specjalistyczne oraz doskonale wykształcona własna kadra naukowo-dydaktyczna gwarantują najwyższy poziom kształcenia. Polska Komisja Akredytacyjna oceniła jakość kształcenia na tym kierunku studiów na ocenę wyróżniającą. Optometria uzyskała także akredytację Środowiskowej Komisji Akredytacyjnej Optyki i Optometrii. Laboratorium Fizyki Widzenia i Optometrii (LFWiO) Wydziału Fizyki UAM nieustannie poszerza obszary współpracy naukowej, klinicznej, dydaktycznej i technologicznej z wieloma ośrodkami akademickimi, podmiotami gospodarczymi i organizacjami środowiskowymi.

LFWiO dysponuje bardzo dobrze wyposażonymi pracowniami do badań optometrycznych i terapii widzenia, a umiejętności postępowania z pacjentami studenci zdobywają pod okiem doświadczonych lekarzy okulistów i optometrystów. LFWIO posiada także nowoczesny sprzęt badawczy oraz diagnostyczny pozwalający prowadzić badania naukowe na najwyższym, światowym poziomie.

Na studia z zakresu optometrii zapraszamy kandydatów z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera z obszaru nauk ścisłych, technicznych, przyrodniczych lub medycznych. Mile widziani są absolwenci studiów I stopnia z zakresu optyki okularowej.

Program studiów

PROGRAM STUDIÓW - studia stacjonarne
PROGRAM STUDIÓW - studia niestacjonarne

Program studiów jest w dużym stopniu oparty o wytyczne Europejskiej Rady Optyki i Optometrii (ECOO) oraz wzoruje się na programach kształcenia najlepszych uczelni amerykańskich i brytyjskich kształcących optometrustów.

Zespół doświadczonych nauczycieli akademickich i jednocześnie specjalistów (zarówno pod kątem klinicznym, jak i dydaktycznym) przywiązuje istotną wagę do kształcenia umiejętności przyszłych optometrystów, szczególnie w zakresie procedur postępowania z pacjentami - zarówno w przypadkach standardowych procedur postępowania, jak i w przypadkach bardziej skomplikowanych zaburzeń (m.in. wśród pacjentów z zaburzeniami zezowymi (zezy jawne i ukryte), w przypadkach niedowidzenia, podwójnego widzenia, wśród pacjentów z nabytymi zaburzeniami widzenia na skutek urazów lub udaru mózgu; dobór specjalistycznych pomocy optycznych, pomoc pacjentom ze specyficznymi zaburzeniami widzenia).

Efekty kształcenia na kierunku studiów Optometria obejmują m.in. rozszerzoną wiedzę w zakresie biofizyki oraz nauki o widzeniu, optometrii i neuronauki oraz dogłębną wiedzę w zakresie wad refrakcji, widzenia obuocznego i terapii widzenia.

Po zrealizowaniu programu studiów na kierunku Optometria absolwenci:

  • znają standardy badania optometrycznego, posiadają wiedzę w zakresie badania optometrycznego oraz diagnostyki optometrycznej i prowadzenia pacjentów,

  • znają metody pomiarowe oraz metody numeryczne związane z poznaniem i opisem procesu widzenia, jego modelowaniem oraz metodami diagnozowania układu wzrokowego; potrafią samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa dotyczące procesu widzenia oraz stosowanych metod korekcji,

  • znają teoretyczne podstawy funkcjonowania aparatury pomiarowej i diagnostycznej stosowanej w badaniu optometrycznym i diagnostyce narządu wzroku,

  • potrafią zaplanować i wykonać podstawowe badania optometryczne (refrakcja przedmiotowa, refrakcja podmiotowa, badanie widzenia obuocznego); potrafią prowadzić pacjentów z wadami refrakcji i anomaliami widzenia obuocznego; potrafią przygotować i przeprowadzić terapię wzrokową,

  • potrafią wykorzystać w badaniach optometrycznych urządzenia pomiarowe i diagnostyczne: foroptery, autorefraktometry, lampy szczelinowe i oftalmoskopy oraz sprzęt do badania pola widzenia i obrazowania oka,

  • potrafią w sposób krytyczny ocenić wyniki pomiarów refrakcji oraz anomalii widzenia obuocznego, a także przeprowadzić analizy i obliczenia teoretyczne oraz przedyskutować niepewności pomiarowe wykonanych badań,

  • potrafią zdefiniować i rozróżnić odstępstwa od norm fizjologicznych układu wzrokowego i w przypadku ich stwierdzenia skierować pacjenta do właściwego specjalisty.

Dużą wartość w kształceniu na poziomie magisterskim optometrystów posiadają realizowane prace magisterskie. W uczelni akademickiej prace te muszą zawierać zawsze element badawczy, który pozwala poznać zarówno elementy metodologii naukowej, jak i istotnie wzmocnić umiejętności praktyczne studentów.

Rekrutacja

Postępowanie kwalifikacyjne dla absolwentów studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z obszaru nauk ścisłych, technicznych, przyrodniczych lub medycznych uwzględnia średnią ocen z dotychczasowych studiów oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu optyki fizjologicznej i procedur badania refrakcji. Tematy szczegółowe obejmują następujące zagadnienia:

Optyka fizjologiczna

Układ optyczny i model oka, oko emmetropowe i ammetropowe, typy wad refrakcji oka i metody ich korekcji, podstawowe funkcje wzrokowe: ostrość wzroku, typy makro i mikroruchów oczu, Widzenie jednooczne, obuoczne, fuzja, stereopsja, lokalizacja, akomodacja oka i jej parametry, charakterystyka; typy zaburzeń akomodacji, prezbiopia, typy zaburzeń widzenia obuocznego, heteroforia, heterotropia, różnice fiksacji, foria stowarzyszona, tłumienie, niedowidzenie.

Procedury badania refrakcji

Pomiar ostrości wzroku, rozstawu źrenic, pola widzenia, test Amslera, pomiar ekwiwalentu sferycznego, pomiar astygmatyzmu, cylinder skrzyżowany, pomiary z użyciem foroptera.

Skiaskopia statyczna i dynamiczna, pomiary ruchów oczu, pomiary heteroforii zdysocjowanej i forii stowarzyszonej, pomiary zakresów wergencji fuzyjnej, pomiary parametrów akomodacji, pomiar tłumienia międzyocznego, dobór dodatkowej korekcji optycznej do bliży wzrokowej, pomiary zaburzeń widzenia barwnego.

O przyjęciu decyduje miejsce w rankingu punktowym wszystkich kandydatów.

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku

prof. UAM dr hab. Anna Przekoracka-Krawczyk