Wsparcie studentów z niepełnosprawnościami

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, UAM oferuje szereg form wsparcia, z których mogą skorzystać studenci i doktoranci.

KONTAKT

Wydziałowa Koordynatorka ds. Studentów z Niepełnosprawnościami

dr Monika Makrocka-Rydzyk
Zakład Fizyki Biomedycznej
tel. 61 829 52 38
e-mail: mrydzyk@amu.edu.pl

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

ul. Grunwaldzka 6, pok. 114
60-780 Poznań
tel. 61 829 20 55
e-mail: bon@amu.edu.pl
amu.edu.pl/studenci/studenci-z-niepelnosprawnosciami

Pełnomocniczka Rektora UAM ds. Osób z Niepełnosprawnościami

mgr Anna Rutz
tel. 61 829 20 55
e-mail: arutz@amu.edu.pl, bon@amu.edu.pl

Starsza referent ds. osób z niepełnosprawnościami

mgr Agnieszka Janicka
tel. 61 829 22 43
e-mail: agnieszka.janicka@amu.edu.pl

Młodsza specjalistka ds. osób z niepełnosprawnościami

lic. Dominika Hoft
tel. 61 829 12 10
e-mail: dominika.hoft@amu.edu.pl

Dyżury:

poniedziałek, wtorek,
czwartek, piątek
10:00-13:00
środa – dzień wewnętrzny

Poradniki i wskazówki dla prowadzących zajęcia znajdują się na stronie uniwersyteckiej "Studenci z niepełnosprawnościami" (kliknij).

Racjonalne Dostosowania (RD)
procesu kształcenia

Racjonalne dostosowania procesu kształcenia (w skrócie RD) przysługują każdemu studentowi i doktorantowi UAM z niepełnosprawnością, który otrzyma stosowną zgodę władz dziekańskich lub kierownika szkoły doktorskiej swojej jednostki. Osoby te w ramach racjonalnych dostosowań mogą wnioskować o adaptacje w zakresie uczestnictwa w zajęciach, w zakresie organizacji egzaminów i zaliczeń, czy w zakresie prowadzenia działalności naukowo-badawczej. Wsparcie, jakie możesz otrzymać w ramach RD, nie spowoduje obniżenia poziomu wymagań akademickich.

W zakresie adaptacji zajęć:

 • zmiany sposobu uczestnictwa w zajęciach (np. poprzez odrobienie nadliczbowych godzin absencji w wyniku spraw związanych z niepełnosprawnością);
 • możliwość korzystania w trakcie zajęć i/lub egzaminu z pomocy osób wspomagających, np. tłumacza języka migowego, asystenta dydaktycznego czy asystenta laboratoryjnego;
 • możliwość stosowania alternatywnej formy zapisu na użytek własny i/lub korzystania z dodatkowych urządzeń wspomagających, m.in.: dyktafonów, komputerów, komputerów specjalistycznych, tabletów, oprogramowania udźwiękawiającego, urządzeń brajlowskich, klawiatur alternatywnych oraz urządzeń tłumaczących w czasie rzeczywistym (konieczne jest poinformowanie prowadzącego przed rozpoczęciem zajęć);
 • możliwość udziału w lektoratach języka angielskiego w Multimedialnej Pracowni Nauki Języków Obcych;
 • możliwość udziału w lektoratach dla studentów z trudnościami poznawczymi.

W zakresie egzaminów i zaliczeń:

 • zmiany terminu zaliczenia/egzaminu;
 • zmiany formy egzaminu/zaliczenia (np. z pisemnej na ustną lub odwrotnie);
 • wydłużenia czasu trwania egzaminu/zaliczenia (o 50% czasu podstawowego);
 • zmiany organizacji sesji egzaminacyjnej;
 • możliwość przygotowania pisemnego konspektu odpowiedzi w czasie egzaminu ustnego;
 • możliwość korzystania z krótkich przerw podczas egzaminu;
 • w przypadku egzaminów o obszernej treści możliwość rozłożenia go na części;
 • możliwość korzystania z dodatkowych urządzeń wspomagających, m.in.: komputerów, komputerów specjalistycznych, tabletów, oprogramowania udźwiękawiającego, urządzeń brajlowskich, klawiatur alternatywnych;
 • możliwość korzystania z pomocy osób wspomagających, np. tłumacza języka migowego, asystenta dydaktycznego;
 • inne (po uzgodnieniu z Psychologicznym Konsultantem ds. trudności w procesie studiowania)
Racjonalne Dostosowanie - pełna informacja (kliknij).