Przeniesienia

Zgodnie z regulaminem studiów zmiana kierunku studiów prowadzonych na Wydziale Fizyki UAM możliwa jest dla:

  • studentów innego kierunku prowadzonego przez Wydział Fizyki UAM,
  • studentów innego wydziału UAM,
  • studentów z innej uczelni lub uczelni zagranicznej,

tylko jeśli zaliczyli I roku studiów (I stopnia) i osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce.

Dziekan może zezwolić na:

  • zmianę specjalności na danym kierunku studiów,
  • zmianę kierunku studiów,
  • przeniesienie studenta na studia stacjonarne albo niestacjonarne.

Student Wydziału Fizyka składa wniosek w sekcji Biura Obsługi Studentów (BOS) właściwej dla kierunku, na którym aktualnie studiuje.

Student innego wydziału UAM składa wniosek w sekcji BOS właściwej dla kierunku, na który ma nastąpić przeniesienie.

Wniosek o przeniesienie należy składać:

Osobiście, pocztą (adresując list z wnioskiem i załącznikami do odpowiedniej sekcji BOS), mailowo (adresując e-mail wraz ze skanami wniosku i załączników do pracownika odpowiedniej sekcji BOS).

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Dokumenty poświadczające status studenta wraz ze zgodą dziekana macierzystego wydziału.
  2. Zaświadczenie o średniej ocen.
  3. Dokumentację poświadczającą dotychczasowy przebieg studiów: kartę przebiegu studiów, plan studiów, sylabusy przedmiotów (tylko dla studentów spoza wydziału).

W przypadku rozbieżności w zakresie realizacji przedmiotów objętych programem studiów na Wydziale Fizyki i na uczelni macierzystej Dziekan na drodze decyzji wyznacza różnice programowe, które należy uzupełnić do końca roku akademickiego, od którego następuje przeniesienie.