Studia podyplomowe Fizyka dla nauczycieli

Rejestracja na studia podyplomowe odbywa się poprzez uniwersytecki system IRK https://usosirk.amu.edu.pl.

Rekrutacja potrwa do 20.09.24 r.

Studia przeznaczone są dla nauczycieli z tytułem magistra lub magistra inżyniera, którzy chcą uzyskać kwalifikacje do nauczania fizyki w szkołach podstawowych i średnich jako drugiego przedmiotu.

Absolwent studiów zostanie wyposażony w podstawową wiedzę merytoryczną z fizyki oraz kompetencje z zakresu dydaktyki fizyki umożliwiające mu samodzielne projektowanie procesów edukacyjnych z wykorzystaniem różnych metod i środków, w tym eksperymentu fizycznego oraz narzędzi informatycznych. Przygotowany także zostanie do posługiwania się prawami fizyki do wyjaśniania problemów przyrodniczych i technicznych. Studia podyplomowe są zgodne z aktualnymi standardami kształcenia nauczycieli.

Studia podyplomowe Fizyka dla nauczycieli trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w piątki (zdalnie) i w soboty (stacjonarnie).

Opłata za pierwszy semestr wynosi: 2000 zł.

Program studiów obejmuje następujące treści nauczania:
  • przygotowanie w zakresie merytorycznym - podstawy matematyczne, mechanika, fizyka jądrowa, podstawy fizyki atomowo-molekularnej, podstawy astronomia, termodynamika, elektryczność i magnetyzm, fale elektromagnetyczne, wybrane doświadczenia z fizyki,

  • dydaktyka przedmiotu: metodyka nauczania fizyki (90h),

  • praktyki: 90 h.

Program jest dostosowany do aktualnej podstawy programowej przedmiotu Fizyka w szkole i spełnia wszystkie wymagania stawiane studiom kwalifikacyjnym w nowych standardach kształcenia nauczycieli (zgodnie z Rozporządzeniem MNISW z dnia 25.07.2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania pracy nauczyciela).

Szczegółowe informacje

dr Małgorzata Paprzycka