Studium doktoranckie

Krótka instrukcja dla słuchaczy studium doktoranckiego, którzy nie mają przewodu wszczętego przez dawną Radę Wydziału Fizyki  i składali wniosek o wyznaczenie promotora po 28 czerwca 2021 r. *
Przed złożeniem rozprawy słuchacz studium doktoranckiego powinien zadbać o:

A. uzyskanie zaświadczenia kierownika studium o realizacji programu kształcenia na poziomie PRK 8 (wystarcza e-mail do właściwego kierownika: dla Studium na Wydziale Fizyki – wystawia prof. dr hab. S. Breiter, Studium nanotechnologiczne – wystawia prof. dr hab. M. Kozak),

B. złożenie wniosku o powołanie komisji egzaminacyjnej i zdanie egzaminu z języka obcego, jeżeli doktorant nie posiada certyfikatu z listy załączonej do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim (…),

C. zdobycie oświadczeń współautorów publikacji, które wchodzą w skład rozprawy i/lub są przedstawiane w postępowaniu jako spełnienie wymogu posiadania publikacji naukowej (co najmniej czterech współautorów dla publikacji, jeśli autorów jest więcej niż pięciu),

D. wprowadzenie rozprawy do systemu APD (kontakt – Pani Anna Kolańczyk-Marszałek w BOS).

Składając rozprawę należy dostarczyć do Biura Obsługi Wydziału:
 1. cztery egzemplarze wydrukowanej rozprawy (identyczna z wersją w APD),
 2. plik pdf rozprawy na nośniku elektronicznym (identyczny z wersją drukowaną),
 3. opinię promotora o rozprawie,
 4. wydruk raportu antyplagiatowego (JSA) z APD podpisany przez promotora (por. D),
 5. streszczenie rozprawy w języku polskim i angielskim (na osobnych kartkach),
 6. opis rozprawy do repozytorium AMUR (Załącznik 1),
 7. oświadczenie o udzieleniu licencji Uniwersytetowi (Załącznik 2),
 8. zaświadczenie kierownika studium doktoranckiego o realizacji programu kształcenia (por. A),
 9. oświadczenia współautorów (por. C) i potwierdzone przez promotora oświadczenie doktoranta o własnym wkładzie do publikacji (określonym merytorycznie, a nie procentowo),
 10. certyfikat językowy lub protokół egzaminu (por. B),
 11. życiorys naukowy zawierający m. in. listę publikacji oraz dane osobowe kandydata: imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres do korespondencji, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL i numer ORCID,
 12. oświadczenie o dyscyplinie, w której ma być nadany stopień doktora (nauki fizyczne lub astronomia) – można pominąć, jeśli wniosek o wyznaczenie promotora zawierał prawidłowo wpisaną dyscyplinę,
 13. informację o wybranym dorobku publikacyjnym przedstawianym w postępowaniu (Załącznik 3),
 14. odpis dyplomu potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra itp. (osoby korzystające z programu Diamentowy Grant – dyplom licencjacki lub zaświadczenie z 3 roku studiów pięcioletnich).
UWAGA:
 • część dokumentów może już się znajdować w teczkach BOW lub Studium,
 • rozprawę z dokumentacją należy złożyć na 14 dni przed terminem posiedzenia Rady Dyscyplin,
 • jeśli wyznaczono więcej niż jednego promotora, wystawiają opinie i podpisy składają wszyscy, ale nie dotyczy to promotora pomocniczego,
 • nie należy dołączać do rozprawy oświadczenia o samodzielnym przygotowaniu pracy dyplomowej, które stosowane jest w pracach licencjackich i magisterskich,
 • włączenie kopii oświadczeń do tekstu rozprawy nie zwalnia od obowiązku osobnego złożenia oryginałów.

* W przypadku wniosków złożonych między 30 kwietnia 2019 a 28 czerwca 2021, procedura może się różnić – należy skontaktować się z prodziekanem ds. naukowych.