Data publikacji w serwisie:

Zwycięskie projekty w konkursie Szkoły Nauk Ścisłych

Uprzejmie informujemy, iż został rozstrzygnięty konkurs na wspólne miniprojekty badawcze w Szkole Nauk Ścisłych UAM.

Dziewięć zespołów badawczych z udziałem badaczy z Wydziału Fizyki uzyskało dofinansowanie swoich projektów. 2 lutego br., na uroczystym spotkaniu, zostały wręczone dyplomy laureatom konkursu.

Pełna lista zwycięskich projektów, wraz z ich autorami przedstawiona jest poniżej:

1 Badanie korelacji pomiędzy aktywnością
katalityczną krzemionek nanoporowatych o zróżnicowanej
symetrii porów a fizykochemią ich powierzchni
dr Agata Wawrzyńczak - Wydział Chemii
prof. dr hab. Izabela Nowak - Wydział Chemii
dr Monika Jażdżewska - Wydział Fizyki
prof. dr hab. Małgorzata Śliwińska-Bartkowiak - Wydział Fizyki
2 Charakterystyka nanoklasterów srebra
utworzonych na dwufunkcyjnej matrycy DNA
przy użyciu technik AFM, SAXS i CD
prof. UAM dr hab. Anna Dembska - Wydział Chemii
mgr Patrycja Filipczuk - Wydział Chemii
prof. dr hab. Maciej Kozak - Wydział Fizyki
dr Zuzanna Pietralik-Molińska - Wydział Fizyki
3 Dynamika molekularna cyklicznych czwartorzędowych
bromków amoniowych - dezynfektantów czwartej generacji
- badania technikami ciała stałego magnetycznego rezonansu jądrowego
(SS-NMR) i metod uzupełniających
prof. UAM dr hab. Zbigniew Fojud - Wydział Fizyki
prof. dr hab. Bogdan Skalski - CZT
4 Monitoring skażenia wód śródlądowych
metalami ciężkimi metodą spektroskopii fluorescencyjnej
mikroglonów IN VIVO: badania pilotażowe
prof. dr hab. Bogusława Łęska - Wydział Chemii
dr Wojciech Giera - Wydział Fizyki
5 Opracowanie narzędzi opartych na sondach fluorescencyjnych
oraz spektroskopii Brillouina do badania
reakcji komórek roślinnych na stres solny
prof. UAM dr hab. Magdalena Rapp - Wydział Chemii
prof. UAM dr hab. Mikołaj Pochylski - Wydział Fizyki
6 Plazmonowe wzmocnienie efektów magnetooptycznych \
nanokompozytów typu MIL@AuNPs
i ich potencjalne zastosowanie w optoelektronice
prof. dr hab. Marceli Koralewski - Wydział Fizyki
prof. UAM dr hab. Dorota Prukała - Wydział Chemii
7 Potencjalne zastosowanie w ochornie środowiska
adsorbentów węglowych otrzymanych z biomasy
prof. dr hab. Robert Pietrzak - Wydział Chemii
prof. UAM dr hab. Aneta Woźniak-Braszak - Wydział Fizyki
8 Synteza wybranych, nieliteraturowych hydroksy-,
hydroksyetylo- podstawionych pochodnych
4,4',4''-metanotriyltris(2,3,5,6-tetrachlorobenzamidu) oraz ich
rodników do zastosowań w obrazowaniu EPR
dr Mikołaj Baranowski - Wydział Fizyki
prof. UAM dr hab. Wiesław Prukała - Wydział Chemii
9 The aim of the project is a development of a new technology
for fabrication of nanostructurea substrates delivering
periodic electric, magnetic or mechanical
fields to investigated 2D materials
prof. UAM dr hab. Maciej Wiesner - Wydział Fizyki
mgr Zygmunt Miłosz - CNBM

Photo source: Obraz autorstwa rawpixel.com na Freepik