Data publikacji w serwisie:

Warsztaty „Plasmons and Vibrational Dynamics in Nanomaterials”

Sprzężenie plazmonów z drganiami mechanicznymi było tematem przewodnim warsztatów pt. „Plazmony i dynamika drgań w nanomateriałach”, które odbyły się w dniach 11-13 października na Wydziale Fizyki UAM. Podczas tego wydarzenia mieliśmy przyjemność wysłuchać wykładów międzynarodowych ekspertów w dziedzinie plazmoniki i dynamiki drgań, a także obiecujących młodych naukowców z naszego Wydziału. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się: Dr. Tommaso Pincelli (Fritz Haber Institute, MPG), Dr. Roman Anufriev (Uniwersytet Tokijski), Prof. George Fytas (Max Planck for Polymer Research w Moguncji), Prof. Bahram Djafari Rouhani (University of Lille), oraz Niclas Sven Mueller (Uniwersytet Cambridge).

Poruszane tematy obejmowały: wytwarzanie i rozpad plazmonów, transport termiczny, fotokatalizę w oparciu o plazmonikę, konwersję światła na ruch mechaniczny, elastyczne właściwości nanomateriałów w oparciu o sprzężenie optomechaniczne, teoretyczne badania sprzężenia plazmon-fonon, wzmocnione powierzchniowo rozpraszanie Ramana i IR, nietermiczne fonony akustyczne w heterostrukturach metal-półprzewodnik, metamateriałach plazmonicznych oraz teoretyczne badania urządzeń plazmoniczno-spintronowych.

Dziękujemy wszystkim prelegentom i uczestnikom za ich wkład!

Thomas Vasileiadis i Bartłomiej Graczykowski

The coupling between plasmons and mechanical vibrations was the topic of our recent workshop, titled ‘Plasmons and vibrational dynamics in nanomaterials’, that took place from 11 to 13 of October in the Faculty of Physics of the Adam Mickiewicz University. During this event, we had the pleasure of hearing talks from international experts in plasmonics and vibrational dynamics, as well as promising young researchers from within our Faculty. Our list of invited speakers included:  Tommaso Pincelli (Fritz Haber Institute, MPG), Roman Anufriev (University of Tokyo), Prof. George Fytas (Max Planck for Polymer Research in Mainz), Prof. Bahram Djafari Rouhani (University of Lille),  and Niclas Sven Mueller (University of Cambridge).

The covered topics included: plasmon generation and decay, thermal transport, photocatalysis based on plasmonics, conversion of light to mechanical motion, elastic characterization of nanomaterials based on optomechanical coupling, theoretical studies of plasmon-phonon coupling, surface-enhanced Raman and IR scattering, non-thermal acoustic phonons in metallic-semiconducting heterostructures, plasmonic metamaterials, and theoretical studies of plasmonic-spintronic devices.

We are thankful to all the speakers and the participants for their contributions!

Thomas Vasileiadis and Bartlomiej Graczykowski