Data publikacji w serwisie:

Zaproszenie na publiczną obronę doktorską mgr Karoliny Dziadury

Dziekan i Rada Naukowa Dyscyplin Nauki Fizyczne i Astronomia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uprzejmie informują, że 10 maja 2024 r. o godz. 10.30 w formie hybrydowej, w sali nr 16 (sala posiedzeń rady) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Karoliny Dziadury

ubiegającej się o nadanie stopnia doktora astronomii w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych.

Temat pracy: "Determination of physical and dynamical properties of asteroids observed by the Gaia mission"

Promotor: Prof. UAM dr hab. Przemysław Bartczak

Promotor  pomocniczy: Dr Dagmara Oszkiewicz

Link do obrony: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGRiMjlhZjYtNTc1Ni00MjYyLWI0MDMtNGY2NWQ1MjU2ZmI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%220ba25132-21f6-4eaf-9e22-0c471570fb6f%22%7d

Dokumenty do pobrania:

Rozprawa

.

Streszczenie

.

Recenzja 1

.

Recenzja 2

.

Recenzja 3

.


Photo source: Papier zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com