Data publikacji w serwisie:

Zaproszenie na obronę doktorską mgr Macieja Gielnika

Dziekan i Rada Naukowa Dyscyplin Nauki Fizyczne i Astronomia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uprzejmie informują, że w poniedziałek, 4 lipca 2022 r. o godz.12.00, w formie hybrydowej, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Macieja Gielnika

ubiegającej się o nadanie stopnia doktora nauk fizycznych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych.

Temat pracy : Folding and aggregation of the human prion protein: biophysical studies of interactions with metal ions and the NCAM1-Aß peptide construct"

Promotor: Prof. dr hab. Maciej Kozak

Promotor pomocniczy: Dr Sebastian Wärmländer

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a55a6a16921454345a47cd1a16e9337f6%40thread.tacv2/1654081603080?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%220ba25132-21f6-4eaf-9e22-0c471570fb6f%22%7d


Photo source: Papier zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com