Data publikacji w serwisie:

Zaproszenie na obronę doktorską mgr Zygmunta Miłosza

Dziekan i Rada Naukowa Dyscyplin Nauki Fizyczne i Astronomia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uprzejmie informują, że  w środę 28 września 2022 r. o godz.12.00, w sali posiedzeń rady nr 16 w formie hybrydowej, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Zygmunta Miłosza

ubiegającego się o nadanie stopnia doktora nauk fizycznych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych.

Temat pracy: "Wytwarzanie i charakteryzacja nanostruktur opartych na epitaksjalnym grafenie"

Promotor: Prof. UAM dr hab. Mikołaj Lewandowski

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0a632a17bf0449049d1bf2fb5f348ccf%40thread.tacv2/1661856705001?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%220ba25132-21f6-4eaf-9e22-0c471570fb6f%22%7d

Dokumenty do pobrania:

Rozprawa doktorska

.

Streszczenie rozprawy doktorskiej

.

Recenzja 1

.

Recenzja 2

.


Photo source: Papier zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com