Biofizyka

Studiując Biofizykę możesz zdobyć unikatowe interdyscyplinarne wykształcenie łączące wiedzę i umiejętności z zakresu fizyki, matematyki, informatyki, chemii i biologii.ZAPISZ SIĘ

Zapoznaj się z ofertą kierunku
Biofizyka

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

Tryb studiowania: stacjonarny

Kariera po studiach

Co mogę robić po studiach?

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Biofizyka – będziesz bardzo dobrze przygotowany(-a) do kontynuowania studiów na drugim stopniu, zarówno z biofizyki (np. na Wydziale Fizyki UAM) jak i na kierunkach pokrewnych, które otworzą Ci ścieżkę do dalszej kariery akademickiej lub wysokich stanowisk w przedsiębiorstwach zainteresowanych rozwojem gospodarki opartej na wiedzy.

Jednak bogata wiedza i szeroki wachlarz umiejętności, w szczególności zdolność analitycznego myślenia i łączenia informacji pochodzących z różnych dziedzin nauki, pozwolą Ci znaleźć pracę już nawet po licencjacie. Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych zawodów, które będziesz mógł wykonywać po studiach I stopnia z biofizyki, wraz z listą typowych zadań, jakie zwykle są przypisane do tych stanowisk:

Laborant/Analityk laboratoryjny/Pracownik kontroli jakości – nadzór nad materiałem wejściowym do procesu produkcyjnego/analitycznego, wykonywanie analiz chemicznych lub biochemicznych surowców/półproduktów/produktów gotowych zgodnie z przyjętymi metodykami, przygotowywanie raportów i zestawień z przeprowadzonych inspekcji/analiz, organizacja pracy w laboratorium (nadzór i zakupy odczynników, środków myjących oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego, prowadzenie dokumentacji), obsługa i nadzorowanie pracy urządzeń pomiarowych (planowanie wizyt serwisowych, kontrola sprawności działania, kalibracje), obsługa systemów informatycznych.

Copywriter (w obszarze Life Science) – przygotowanie i korekta tekstów (o konkretnej długości, zawierających odpowiednie frazy kluczowe, poprawnych pod względem merytorycznym, stylistycznym i ortograficznym) wykorzystywanych w reklamach prasowych, radiowych, telewizyjnych i wszelkich innych materiałach promocyjnych, takich jak ulotki, broszury, katalogi, strony internetowe; tworzenie prowadzenie bloga lub fanpage – wstawianie każdego miesiąca od kilku do kilkunastu wpisów nawiązujących do konkretnej tematyki strony i bogatych w odpowiednio podkreślone słowa kluczowe kierujące uwagę na usługę/produkt; możliwość pracy w charakterze freelancera.

Przedstawiciel handlowy (aparatura badawcza, technologie chemiczne, farmacja, przemysł spożywczy) – realizacja wyznaczonych zadań sprzedażowych oraz strategii firmy, budowanie i systematyczne rozwijanie kontaktów handlowych z obecnymi klientami, pozyskiwanie nowych klientów, profesjonalna prezentacja produktów firmy, dbałość o zachowanie najwyższych standardów obsługi Klienta, organizowanie sieci sprzedaży na obsługiwanym terenie, pozyskiwanie zamówień od Klientów, nadzór nad ich realizacją, dbałość o dostępność produktów na rynku, ich ekspozycję oraz obsługę posprzedażną, badanie potrzeb i oczekiwań Klientów, inspirowanie działań na podstawie sygnałów z rynku.

Charakterystyka specjalności

Czym jest Biofizyka?

Celem biofizyki jest wyjaśnienie i ilościowy opis procesów zachodzących w żywych organizmach z wykorzystaniem stosowanych w fizyce teorii, technik eksperymentalnych i modelowania. Obiektem badań dla biofizyki są układy biologiczne na różnych poziomach organizacji: od pojedynczych cząsteczek biologicznych przez organelle i komórki aż do organizmów i całych ekosystemów.

Czym zajmuje się Biofizyka?

Biofizyka molekularna zajmuje się badaniem układów molekularnych występujących w organizmach żywych: od prostych pojedynczych cząsteczek organicznych do złożonych struktur supramolekularnych (takich jak fotosystemy czy motory molekularne). Badania te mogą dotyczyć poszukiwania modeli strukturalnych badanych układów (np. nowo odkrytych białek), dynamiki przemian strukturalnych (np. ruchy główki miozynowej podczas skurczu mięśnia), oddziaływania pomiędzy elementami układu supramolekularnego (np. pomiędzy DNA i kompleksem replikacyjnym), wiązania ligandu do makromolekuły (np. dokowania cząsteczki leku w miejscu aktywnym enzymu). Struktura i funkcja każdej cząsteczki w organizmie żywym zależy od oddziaływań fizycznych – stąd kluczową rolę w ich zrozumieniu odgrywa właśnie biofizyka molekularna.

Dlaczego warto studiować Biofizykę?

Studiując biofizykę możesz zdobyć unikatowe interdyscyplinarne wykształcenie łączące wiedzę i umiejętności z zakresu fizyki, matematyki, informatyki, chemii i biologii. Ponieważ takie studia to również niesamowity trening umysłu, jedno z kluczowych narzędzi, jakie posiądziesz, to zdolność wieloaspektowego analitycznego myślenia w obszarze przenikania się wymienionych dyscyplin.

Jak bardzo cenne będzie takie wykształcenie na rynku pracy pokazują badania opublikowane w 2020 r. przez McKinsey Global Institute (badawcze ramię spółki McKinsey & Company, światowego leadera w zakresie doradztwa i zarządzania strategicznego). W raporcie zatytułowanym The future of work in Europe MGI pokazuje, że w obecnym dziesięcioleciu największy wzrost zatrudnienia prognozowany jest w usługach profesjonalnych, naukowych i technicznych – ok. 19% przyrost w latach 2018-2030 przekłada się na 2,6 mln nowych miejsc pracy w tym sektorze na samym tylko rynku europejskim! Jeszcze bardziej precyzyjne dane podaje amerykański Departament Pracy (Occupational Outlook Handbook), który szacuje, że w USA w latach 2020-2030 zapotrzebowanie na biochemików i biofizyków wzrośnie o 5%, a na wykwalifikowanych pracowników w całym obszarze Life Science, nawet o 11%!

Prognozy te poparte są przewidywaniem, że starzejące się społeczeństwa w krajach wysoko rozwiniętych będą napędzać popyt na nowe leki, jak również procedury leczenia i zapobiegania chorobom. To z kolei spowoduje wzrost zapotrzebowania na biochemików i biofizyków zaangażowanych w badania biomedyczne. Oczekuje się, że również inne obszary badań i rozwoju, takie jak pozyskiwanie czystej energii, wydajna produkcja żywności czy ochrona środowiska, będą generować wzrost zatrudnienia dla biochemików i biofizyków.

Dlaczego studiować Biofizykę na UAM?

Program studiów I stopnia na kierunku Biofizyka, który oferujemy na Wydziale Fizyki UAM, powstał w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenia w pracy naukowej i dydaktycznej w obszarze biofizyki i zdobył wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Na studentów czekają komfortowe sale dydaktyczne, dobrze wyposażone pracownie specjalistyczne oraz rozbudowana infrastruktura badawcza, w szczególności całkowicie zmodernizowane i przeznaczone na potrzeby dydaktyczne Laboratorium Biofizyki Molekularnej!

 Lab1Lab2

Od kilku lat organizujemy dla wszystkich studentów kierunku Biofizyka wyjazdy na warsztaty laboratoryjne do innych jednostek naukowo-badawczych prowadzących badania z zakresu szeroko pojętej biofizyki. Do tej pory odwiedziliśmy m.in. Zakład Biofizyki Instytutu Fizyki UMCS w Lublinie (2013, 2014, 2019), Środowiskowe Laboratorium Fizyki Biologicznej Instytutu Fizyki PAN w Warszawie (2012) oraz Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie (2016). Już planujemy kolejne wyjazdy!

Program studiów

Czego nauczę się w trakcie studiów?

W trakcie studiów I stopnia na kierunku Biofizyka:


  • poznasz różne zjawiska fizyczne i ich opis teoretyczny (ruch, siły i energia, elektryczność, magnetyzm, drgania i fale, optyka, procesy termodynamiczne, fizyka kwantowa),

  • zrozumiesz zasady funkcjonowania organizmów żywych na różnych poziomach organizacji (dowiesz się m.in. jak komórki nerwowe komunikują się ze sobą, jak komórki roślinne wychwytują światło i przetwarzają je na energię chemiczną, jak zmiany w DNA zdrowych komórek uruchamiają ich przemianę w komórki nowotworowe),

  • poznasz techniki matematyki wyższej oraz podstawowe metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania typowych problemów fizycznych i biofizycznych, jak również przykłady praktycznej implementacji takich metod z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi informatycznych,

  • zdobędziesz umiejętności niezbędne do pracy w laboratorium chemicznym lub biochemicznym (prawidłowe odczytywanie etykiet związków chemicznych, sporządzanie roztworów o określonym stężeniu, stosowanie odpowiednich naczyń miarowych, obsługa wagi analitycznej, pH-metru i pipet automatycznych, oczyszczanie i biochemiczna analiza białek oraz DNA),

  • poznasz budowę i zrozumiesz działanie wybranej aparatury pomiarowej stosowanej w obszarze nauk fizycznych i biofizyce (np. lasery, spektrometry, mikroskopy), nauczysz się planować i wykonywać proste badania doświadczalne z zakresu fizyki i biofizyki oraz analizować ich wyniki,

  • nauczysz się posługiwać terminologią z obszaru nauk ścisłych i przyrodniczych oraz przygotowywać profesjonalne teksty oraz prezentacje przedstawiające określony problem fizyczny lub biofizyczny (zarówno w języku polskim jak i angielskim),

  • zdobędziesz wiedzę nt. zasad ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również procedur postępowania z substancjami szkodliwymi lub niebezpiecznymi dla środowiska oraz ich utylizacji; nauczysz się, jak korzystać ze środków ochrony osobistej w czasie pracy w laboratoriach naukowych,

  • poznasz uwarunkowania prawne i etyczne związane z działalnością naukową i dydaktyczną, jak również zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.
PROGRAM STUDIÓW

Rekrutacja

Kto może aplikować na studia z Biofizyki?

Program studiów na kierunku Biofizyka specjalności Biofizyka molekularna został ułożony tak, aby umożliwić studiowanie kandydatom, którzy ukończyli liceum w klasach o różnych profilach.

Jeśli ukończyłeś(-aś) liceum w klasie o profilu matematyczno-fizycznym… Idealnie! Nasz program studiów daje Ci szansę uzupełnienia wiedzy i umiejętności z zakresu chemii i biologii.

Jeśli ukończyłeś(-aś) liceum w klasie o profilu biologiczno-chemicznym… Super! Nasz program studiów daje Ci możliwość nauki matematyki i fizyki od podstaw.

Jeśli ukończyłeś(-aś) liceum w klasie o innym ciekawym profilu… Bez obaw! Nasz program studiów umożliwia Ci poznanie świata matematyki, fizyki, chemii i biologii w zakresie niezbędnym do dalszego studiowania na kierunku Biofizyka.

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku

dr Wojciech Giera