Protetyka Słuchu

Protetyka Słuchu już od wielu lat cieszy się dużą popularnością i stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy związane z rosnącą liczbą osób niedosłyszących.ZAPISZ SIĘ

Zapoznaj się z ofertą specjalności
Protetyka Słuchu

Kierunek: Akustyka
Specjalność: Protetyka Słuchu

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Tryb studiowania: niestacjonarny

Kariera po studiach

Absolwenci kierunku Akustyka specjalność Protetyka Słuchu znajdują zatrudnienie nie tylko w punktach protetycznych, ale również w szpitalach, klinikach, poradniach specjalistycznych. Osoby, które nie czują się w branży protetycznej mogą realizować się w branży dystrybucyjnej promując najnowsze rozwiązania w zakresie aparatów słuchowych i sprzętu medycznego.

Charakterystyka specjalności

Kierunek Akustyka specjalność Protetyka Słuchu już od wielu lat cieszy się dużą popularnością i stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy związane z rosnącą liczbą osób niedosłyszących. To studia o profilu praktycznym, ukierunkowane na kształcenie osób, które w przyszłości będą zajmowały się osobami z niepełnosprawnością słuchową. Program studiów stawia na interdyscyplinarność - obejmując zagadnienia fizyczne, akustyczne, psychoakustyczne, medyczne, psychologiczne, ekonomiczne oraz informatyczne.

Akustyka specjalność Protetyka Słuchu to kierunek o profilu praktycznym, który daje również solidne podstawy teoretyczne. I rok studiów obejmuje głównie zajęcia teoretyczne z dziedziny matematyki, fizyki, akustyki czy elektroniki. Na II i III roku realizowane są przede wszystkim przedmioty praktyczne, przygotowujące studentów do zawodu protetyka słuchu.

W trakcie studiów studenci odbywają również praktyki zawodowe m.in. w punktach protetycznych, poradniach audiologicznych dopasowując nie tylko aparaty słuchowe, ale również systemy wspomagające słyszenie. Nieodzownym elementem praktyk zawodowych są praktyki kliniczne realizowane w szpitalach.

Program studiów

PROGRAM STUDIÓW

I rok studiów jest zdominowany głównie przez przedmioty ogólne takie jak: wprowadzenie do akustyki, matematyka, elektryczność i magnetyzm, teoria drgań, przetworniki elektroakustyczne.

Na II roku studiów w programie rozpoczynają się przedmioty zawodowe: akustyka mowy, logopedia i trening słuchowy, psychologia osób słabosłyszących, fizjologia i patofizjologia słuchu, audiometria tonalna, audiometria mowy, otoplastyka.

III rok studiów to kontynuacja przedmiotów zawodowych. Realizowane są zajęcia z audiometrii mowy, audiometrii dziecięcej, dopasowania aparatów słuchowych. Większość przedmiotów zawodowych realizowana jest w formie zajęć praktycznych co stanowi dużą wartością dodaną kierunku.

W ramach praktyk zawodowych studenci realizują: praktyki protetyczne w wymiarze 160 godzin (po II roku studiów) oraz praktyki protetyczne i kliniczne w wymiarze łącznie 160 godzin (po III roku studiów).

Rekrutacja

Wyniki na świadectwie dojrzałości przeliczane są zgodnie ze schematem znajdującym się na stronie: Akustyka: Protetyka Słuchu

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku

profRomanGolebiewski

Prof. UAM dr hab. Roman Gołębiewski