Protetyka Słuchu i Ochrona przed Hałasem

Protetyka Słuchu i Ochrona przed Hałasem już od wielu lat cieszy się dużą popularnością i stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy związane z rosnącą liczbą osób niedosłyszących oraz ochroną środowiska przed hałasem.ZAPISZ SIĘ

Zapoznaj się z ofertą specjalności
Protetyka Słuchu i Ochrona przed Hałasem

Kierunek: Akustyka
Specjalność: Protetyka Słuchu i Ochrona przed Hałasem

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Tryb studiowania: stacjonarny

Kariera po studiach

Absolwenci kierunku Akustyka specjalność Protetyka Słuchu i Ochrona przed Hałasem znajdują zatrudnienie nie tylko w punktach protetycznych, ale również w szpitalach, klinikach, poradniach specjalistycznych, w laboratoriach badawczych oraz firmach projektowych. Osoby, które nie czują się w branży protetycznej mogą realizować się w branży dystrybucyjnej promując najnowsze rozwiązania w zakresie aparatów słuchowych i sprzętu medycznego.

Charakterystyka specjalności

Kierunek Akustyka specjalność Protetyka Słuchu i Ochrona przed Hałasem już od wielu lat cieszy się dużą popularnością i stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy związane z rosnącą liczbą osób niedosłyszących oraz ochroną środowiska przed hałasem. To studia o profilu praktycznym, ukierunkowane na kształcenie osób, które w przyszłości będą zajmowały się osobami z niepełnosprawnością słuchową lub zagadnieniami związanymi z ochroną przed hałasem. Program studiów stawia na interdyscyplinarność – obejmując zagadnienia fizyczne, akustyczne, psychoakustyczne, medyczne, psychologiczne, ekonomiczne oraz informatyczne.

Akustyka specjalność Protetyka Słuchu i Ochrona przed Hałasem to kierunek o profilu praktycznym, który daje również solidne podstawy teoretyczne. I rok studiów obejmuje głównie zajęcia teoretyczne z dziedziny matematyki, fizyk, akustyki czy elektroniki. Na II i III roku realizowane są przede wszystkim przedmioty praktyczne, przygotowujące studentów do zawodu protetyka słuchu i specjalisty w zakresie ochrony przed hałasem.

W trakcie studiów studenci odbywają również praktyki zawodowe m.in. w punktach protetycznych, poradniach audiologicznych dopasowując nie tylko aparaty słuchowe ale również systemy wspomagające słyszenie. Nieodzownym elementem praktyk zawodowych są praktyki kliniczne realizowane w szpitalach. W programie studiów przewidziano również warsztaty protetyczne kierowane do studentów III roku. W trakcie zajęć praktycznych, prowadzonych przez przedstawicieli firm będących dystrybutorami aparatów słuchowych, studenci mają możliwość poznać najnowsze produkty audioprotetyczne, narzędzia doboru i dopasowania aparatów słuchowych oraz aparaturę diagnostyczną. W trakcie studiów studenci odbywają również praktyki zawodowe w laboratoriach pomiarowych oraz firmach projektowych zajmujących się zagadnieniami związanymi z hałasem.

Program studiów

ZOBACZ PROGRAM

I rok studiów jest zdominowany głównie przez przedmioty ogólne takie jak: wprowadzenie do akustyki, matematyka, elektryczność i magnetyzm, teoria drgań czy elektronika. Na I roku realizowane są również zajęcia z języka migowego.

Na II roku studiów w programie rozpoczynają się przedmioty zawodowe: fizjologia i patofizjologia słuchu, miernictwo aparatów słuchowych, audiometria tonalna czy otoplastyka. W zakresie ochrony przed hałasem wśród przedmiotów specjalistycznych są m.in. hałas komunikacyjny, akustyka budowlana, akustyka wnętrz, hałas przemysłowy oraz pracownia akustyki stosowanej.

III rok studiów to kontynuacja przedmiotów zawodowych. Realizowane są zajęcia z audiometrii mowy, audiometrii dziecięcej, audiometrii obiektywnej, dopasowania aparatów słuchowych (u dorosłych i u dzieci), treningu słuchowego czy patologii słuchu. Drugą grupę przedmiotów zawodowych stanowią przedmioty związane z ochroną przed hałasem: akustyczne kształtowanie środowiska, wpływ hałasu i drgań na człowieka. Większość przedmiotów zawodowych realizowana jest w formie zajęć praktycznych co stanowi dużą wartością dodaną kierunku.

W ramach praktyk zawodowych studenci realizują: praktyki protetyczne w wymiarze 120 godzin (po II roku studiów) oraz praktyki protetyczne i kliniczne w wymiarze łącznie 160 godzin (po III roku studiów), natomiast praktyki zawodowe z hałasu – w wymiarze 80 godzin.

Rekrutacja

Wyniki na świadectwie dojrzałości przeliczane są zgodnie ze schematem znajdującym się na stronie: Akustyka: Protetyka Słuchu i Ochrona przed Hałasem

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku

profRomanGolebiewski

Prof. UAM dr hab. Roman Gołębiewski