Aplikacje Internetu Rzeczy (AIR)

Aplikacje Internetu Rzeczy do wielodyscyplinarne studia informatyczne łączące wiedzę techniczną w dziedzinie teleinformatyki z ekonomią, fizyka i zarządzaniem. Proponujemy kilka ścieżek tematycznych prowadzonych w specjalizowanych laboratoriach przez kadrę dwóch uczelni.ZAPISZ SIĘ

Zapoznaj się z ofertą kierunku
Aplikacje Internetu Rzeczy

Tryb studiowania: stacjonarny

Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)

Kariera po studiach

Informatyka odgrywa coraz ważniejszą rolę w naszym życiu i jest obecna we wszystkich jego sferach. Jednak coraz częściej specjalistyczne wykształcenie informatyczne okazuje się zbyt wąskie. Zintegrowane z naukami podstawowymi, kształcenie na kierunku Aplikacje Internetu Rzeczy (AIR) w obszarze informatyki, ekonomii i zarządzania oraz fizyki pozwala spojrzeć w szerszej perspektywy na zagadnienia gospodarki opartej na wiedzy, technologie informatyczno-komunikacyjne, jak i cele rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Pozwoli to na znacznie lepsze zrozumienie ich natury i złożoności oraz szybsze ich przystosowanie do pojawiających się nowych rozwiązań i ewolucji technologicznej. Rozwój nauk technicznych, jak i o zarządzaniu oraz ekonomii, a także postępująca informatyzacja wielu sektorów gospodarki powoduje stałe zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie szeroko rozumianych technologii informatycznych, zarządzania przedsięwzięciami teleinformatycznymi czy zapewnienia jakości produktów i usług.

Zdobycie umiejętności aplikacyjnych i stosowanych w obszarze informatyki i zarządzania stanowi zatem o atrakcyjności takiego Absolwenta na rynku pracy. Absolwenci kierunku Aplikacje Internetu Rzeczy mają szansę podjąć pracę jako:

  • projektanci i administratorzy systemów teleinformatycznych ICT (Information and Communication Technology),

  • programiści (m.in. w językach Java, Python i C++),

  • projektanci portali, stron, aplikacji i usług internetowych,

  • informatycy o kompetencjach praktycznych i analitycznych,

  • analitycy i projektanci baz danych,

  • projektanci oprogramowania komputerowego,

  • elektronicy projektujący i serwisujący mikrokomputerowe układy sterowania czy pomiarowe,
  • projektanci systemów decyzyjnych i zarządczych,

  • specjaliści od marketingu internetowego i handlu elektronicznego (e-commerce, m-commerce),

  • specjaliści obsługi internetowych rozwiązań aplikacyjnych i usługowych,

  • administratorzy i projektanci sieci transmisyjnych oraz komputerowych systemów serwerowych typu mainframe, rozproszonych, wirtualizowanych, jak i działających w „chmurze”,

  • wdrożeniowcy platform i systemów informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwami (CRM, ERP, BI, SCM itp.) oraz obsługi banków (np. Ferryt),

  • automatycy wykorzystujący rozwiązania elektroniczne w telematyce do (tele)monitoringu, (tele)sterowania, kontroli i zarządzania urządzeniami, systemami oraz procesami,
  • programiści aplikacji na urządzenia mobilne (Android, iOS),

  • projektanci usług telekomunikacyjnych w szerokopasmowych sieciach stacjonarnych i ruchomych 2G/3G/4G/5G,

  • pracownicy przedsiębiorstw i operatorów telekomunikacyjnych oraz dostawców usług IT,

  • analitycy i projektowani hurtowni danych, np. na potrzeby instytucji bankowych czy ubezpieczeniowych,

  • projektanci rozwiązań wykorzystujących koncepcję internetu rzeczy, internetu usług i internetu wszechrzeczy,

  • konsultanci rynku teleinformatycznego,

  • analitycy biznesowi w obszarze rozwiązań (tele)informatycznych,

  • integratorzy systemów informatycznych,

  • badacze danych,

  • przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą w dziedzinie technologii komputowych i informatycznych,

  • projektanci układów wykorzystujący modelowanie i symulacje,

  • projektanci systemów wykorzystujących interfejsy człowiek-maszyna oparte na technologiach wirtualnej (VR) i rozszerzonej rzeczywistości (AR),

  • twórcy rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji,

  • specjaliści od cyberbezpieczeństwa, czyli bezpieczeństwa infrastruktury i informacji,

  • osoby zarządzające projektami i przedsięwzięciami w obszarze technologii informatyczno-komunikacyjnych.

Kandydacie i jednocześnie przyszły Absolwencie! Zdobyta na UAM wiedza przygotuje Cię solidnie do pracy i prowadzenia własnej firmy informatycznej, produkcyjnej lub usługowej. Dla tych, którzy chcą kontynuować kształcenie na studiach III. stopnia polecamy bogatą ofertę studiów doktoranckich.

Charakterystyka kierunku

Kierunek Aplikacje Internetu Rzeczy to interdyscyplinarne studia II. stopnia adresowane dla absolwentów 3,5-letnich studiów inżynierskich. Kierunek studiów jest prowadzony przy współpracy z kadrą naukową Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (UE). Kierunek AIR jest umiejscowiony zarówno w obszarze teoretyczno-modelowym (nowe metody e-gospodarki i e-biznesu, modele biznesowe i technologie), jak i praktycznym (informatyka, programowanie, prowadzenie firmy i jej miejsce w gospodarce oraz zastosowania nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych).

W ramach programu zajęć dotyczących handlu elektronicznego e-commerce, studenci pod opieką dr Wojciecha Czarta zostali europejskimi zwycięzcami konkursu Google Online Marketing Challenge (GOMC) 2017 oraz konkursu Global Online Marketing Academic Challenge (GOMAC) 2018, a dwa kolejne zespoły znalazły się odpowiednio w finałowej grupie Europa Top 5 i półfinałowej Europa Top 15 tego konkursu. W poprzednich latach 2009-2016 studenci dr Czarta aż sześciokrotnie znaleźli się w światowym finale Europa Top 5 oraz dziesięciokrotnie w półfinale (od 2011 r. określanym jako Europa Top 15) konkursu GOMC. Dr Wojciech Czart, który przygotowuje studentów do udziału w tym konkursie, prowadzi wykłady jako profesor wizytujący na renomowanych europejskich uczelniach. Od 2013 roku jest członkiem jury tego jednego z największych na świecie konkursów (The Global Academic Panel), a od 2016 roku jest członkiem jury Collegiate ECHO Marketing Challenge. Gwarancją jakości kształcenia jest również obecność absolwentów kierunku Aplikacje Internetu Rzeczy w najlepszych polskich i międzynarodowych projektach realizowanych m.in. przez takie firmy jak Allegro, MaxRoy, Nasza Klasa czy Sote. O osiągnięciach w konkursie GOMC donosiły media, np. TVP Polonia: Polacy zwyciężyli w konkursie Google.

Studia wielodyscyplinarne - kierunek AIR łączy trzy obszary wiedzy tj.:
 • obszar technik i technologii, zwłaszcza w zakresie nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych i ich zastosowań praktycznych,

 • ekonomiczny, w szczególności w zakresie zarządzania, koncentrujący się na nowoczesnych rozwiązaniach funkcjonowania firmy w ramach elektronicznej gospodarki opartej na wiedzy,

 • nauk ścisłych, w szczególności fizyki, w zakresie nowoczesnych metod i rozwiązań zbierania i wstępnego przetwarzania danych z otoczenia.
Ten kierunek studiów jest umiejscowiony w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, nauk społecznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych i jest on osadzony odpowiednio w następujących dyscyplinach:
 • informatyka techniczna i telekomunikacja,
 • nauki o zarządzaniu i jakości,
 • nauki fizyczne.

Studenci poznają zastosowania praw i zjawisk fizycznych wykorzystywanych do budowy czujników stosowanych do pomiaru różnych wielkości, co pozwala opisywać monitorowane środowisko obserwowane np. przez urządzenia internetu rzeczy. Studia na tym kierunku zapewniają wiedzę i umiejętności dotyczące prowadzenia firmy, zarządzania projektami, rozliczania działalności gospodarczej, zarządzania firmą w internecie, analizy finansowej, a także analizy techniczno-ekonomicznej przedsięwzięć teleinformatycznych i modelowania biznesowego. Umiejętności programowania, projektowania układów elektronicznych czy tworzenia rozwiązań sieciowych stanowią część spajającą wszystkie dyscypliny, w ramach których umiejscowiony jest ten kierunek studiów.

Ponadto moduły do wyboru stwarzają studentom możliwość samodzielnego skomponowania sobie profilu kształcenia zgodnie z ich zainteresowaniami. Przykładem może tu być profil przetwarzania sygnałów, rozwiązań aplikacyjnych, wiedzy o przedsiębiorczości czy projektowania systemów przetwarzania danych.

Tematyka zajęć

Internet rzeczy to dziś znaczna część rynku rozwiązań teleinformatycznych, którego wielkość zwiększy się jeszcze bardziej wraz z wdrożeniem sieci 5G i 6G czy przemysłu 4.0 i 5.0, co jest związane z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy. Liczba urządzeń internetu rzeczy rośnie niemal wykładniczo, gdyż coraz więcej gałęzi przemysłu podlega automatyzacji, opomiarowaniu czy zdalnemu sterowaniu i kontroli, aby zmniejszyć koszty, zwiększyć tempo produkcji czy ograniczyć oddziaływanie na środowisko. Ponadto przy spadających cenach systemów internetu rzeczy są one stosowane także w gospodarstwach domowych jako popularne rozwiązanie integrujące różne urządzenia na potrzeby ich zautomatyzowanego zarządzania czy nadzorowania. Kompetencje w zakresie budowy systemów internetu wszechrzeczy, jak i internetu usług znajdą zastosowanie w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań automatyki przemysłowej wykorzystywanej w systemach inteligentnego miasta, inteligentnych systemów elektroenergetycznych, jak i inteligentnego domu czy budynku, a także w autonomicznych pojazdach.

Kierunek Aplikacje Internetu Rzeczy pozwala zdobyć i usystematyzować wiedzę dotyczącą czujników pomiarowych, rozwiązań komputerowych sterujących urządzeniami internetu rzeczy, modułów bezprzewodowej i przewodowej transmisji danych, systemów bazodanowych czy rozwiązań serwerowych sprzętowych, jak i wirtualnych. Odrębną tematyką jest tworzenie interfejsów użytkownika, także tych opartych na wirtualnej rzeczywiści VR (Virtual Reality), jak i rozszerzonej rzeczywistości AR (Augmented Reality). Absolwent poza wiedzą i umiejętnościami technicznymi poznaje tematykę dotyczącą prowadzenia firmy, przygotowywania studiów wykonalności z analizą techniczno-finansową czy nadzorowania finansów. Proponowane ścieżki tematyczne to: Internet Rzeczy, Domotyka i sieci komputerowe, Programowanie, Multimedia, Ekonomia, Systemy informatyczne, Sztuczna inteligencja, Cyberbezpieczeństwo oraz Przetwarzanie danych. Niektóre zajęcia prowadzone są we współpracy z podmiotami przemysłowymi (np. DomData).

Absolwent jest dobrze przygotowany do pracy w obszarach nowoczesnych technologii informatycznych i teleinformatycznych dotyczących tworzenia aplikacji (multimedialnych, internetowych, sieciowych czy mobilnych), elektronicznych urządzeń pomiarowych opartych na mikrokomputerach i wykorzystujących różne typu czujników, układów automatyki i robotyki przemysłowej, jak i procesów produkcyjnych wykorzystujących systemy komputerowego projektowania CAD (Computer-Aided Design) i wytwarzania CAM (Computer-Aided Manufacturing) z wykorzystaniem np. obrabiarek sterowanych komputerowo CNC (Computerized Numerical Control). Od wielu lat trwa także promowanie studiowania dziewcząt na kierunkach technicznych, które rzeczywiście są przez nie wybierane coraz częściej, co dotyczy także kierunku Aplikacje Internetu Rzeczy.

Dlaczego warto studiować Aplikacje Internetu Rzeczy?
 • zdobywasz szeroką wiedzę i umiejętności na interdyscyplinarnym kierunku studiów dającym kompetencje w obszarze informatyki, telekomunikacji, ekonomii i zarządzania oraz fizyki,

 • studiujesz na terenie dwóch uczelni, które są dobrze skomunikowane,

 • dzięki bogatemu wyposażeniu laboratoriów i pracowni masz szansę na poznawanie tajników najnowszych technologii,

 • wiedzę przekazywać Ci będzie znakomita kadra o bogatym doświadczeniu naukowym, praktycznym oraz gospodarczym, która prowadzi badania we współpracy z wieloma ośrodkami naukowymi na świecie, a także realizuje projekty badawczo-wdrożeniowe z wieloma firmami,

 • masz szansę na współpracę z podmiotami gospodarczymi, które są zaangażowane w prowadzenie niektórych zajęć praktycznych,

 • uzyskasz tytuł magistra renomowanej uczelni państwowej (UAM od lat znajduje się w ścisłej czołówce rankingów wyższych uczelni przygotowywanych przez organizacje krajowe, ale także międzynarodowe; UAM jest wśród 10 uczelni, które są laureatami konkursu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa doskonałości – Uczelnia badawcza”),

 • będziesz mieć możliwość odbywania części studiów na uczelniach europejskich w ramach programów międzynarodowych (np. Erasmus+),

 • masz szanse uczestniczyć w ciekawych projektach wdrożeniowych w ramach konkursów organizowanych przez międzynarodowe korporacje (Google, IBM, Siemens itd.), jak i krajowe instytucje (FUAM, NCBiR, NCN),

 • poznasz uroki atrakcyjnego i gospodarnego Poznania stawiającego na rozwój wiedzy w myśl hasła Poznań - miasto know how, posiadającego bogaty rynek pracodawców oraz będącego centrum kulturalnym o bogatej ofercie dopasowanej do życia studenckiego.

Program studiów

Proponowanych jest wiele zajęć fakultatywnych. Jeśli Kandydat ma certyfikat z języka angielskiego na poziomie B2+, to może uczyć się innych języków nowożytnych. Zajęcia są prowadzone na terenie, zarówno UAM, jak i UE w dobrze wyposażonych specjalistycznych laboratoriach.

PROGRAM STUDIÓW

Rekrutacja

Wymagania i procedura:
 • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia i tytuł inżyniera,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • pozytywna ocena z rozmowy kwalifikacyjnej,
 • rekrutacja poprzez centralny system UAM,
 • w przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc, o przyjęciu decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej, średnia ocena ze studiów oraz ocena z dyplomu.

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku

dr Henryk Gierszal