Międzynarodowe studia Double Diploma

Studiuj Double Diploma i wyjedź do Francji! Absolwenci studiów otrzymują tytuł i dyplom magistra wydany przez UAM oraz tytuł i dyplom magistra wydany przez Uniwersytet Rennes 1 (Francja).

Zapoznaj się z ofertą studiów
Double Diploma

Kierunek: Fizyka

Specjalność: Double diploma in Physics (AMU and University of Rennes 1)

Tryb studiowania: stacjonarny


Czas trwania:
2 lata (4 semestry)

Podstawowe informacje

Wydział Fizyki  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytut Fizyki na  Uniwersytecie Rennes 1 we Francji oferują możliwość  zdobycia tytułu magistra w ramach wspólnych studiów międzynarodowych. Trzy  semestry zajęć odbywają się w Poznaniu, natomiast semestr zimowy II-go roku uczestnicy studiów międzynarodowych spędzają we Francji. Zajęcia u partnera  zagranicznego odbywają się w języku angielskim. Oprócz możliwości zdobycia wiedzy w uznanym zagranicznym ośrodku akademickim jest to także idealna okazja do poznania kultury  francuskiej i uroków Bretanii. Przez część pobytu we Francji student jest  zakwaterowany w Rennes, a przez część w Nantes.

 1. Projekt  ten skierowany jest dla studentów studiów II-go stopnia na kierunku fizyka na Wydziale  Fizyki UAM.

 2. Projekt realizowany jest od roku 2013. Mamy obecnie około 10 absolwentów, którzy podjęli i ukończyło studia w ramach tego projektu i uzyskali dyplomy magistra wydane przez uczelnię polską i francuską.

 3. Student przybywa na Uniwersytecie Rennes 1 w semestrze zimowym II-go roku. Cały pierwszy rok oraz semestr letni II-go roku student realizuje program studiów dla kierunku fizyka na UAM.

 4. Praca magisterska przygotowywana jest w języku angielskim pod opieką promotora z uczelni macierzystej oraz promotora z uczelni partnerskiej.

Semestr we Francji

 1. Zajęcia odbywają się w języku angielskim.

 2. Student przybywa na Uniwersytecie Rennes 1 w semestrze zimowym II-go roku. Cały pierwszy rok oraz semestr letni II-go roku student realizuje program studiów dla kierunku fizyka na UAM.

 3. Semestr zimowy na Uniwersytecie Rennes 1 rozpoczyna się na początku września  i kończy pod koniec stycznia.

 4. Tygodniowa przerwa na początku listopada oraz dwa tygodnie w okresie Świąt i Nowego Roku. Możliwość wcześniejszego zakończenia semestru po ustaleniu z egzaminatorami i koordynatorem projektu we Francji.

 5. Przez pierwsze 4 tygodnie wykłady w ramach Common core lectures odbywają się w zarówno na Uniwersytecie Rennes 1 jak i na Uniwersytecie Nantes. Zakwaterowanie w Nantes organizowane i opłacane przez Uniwersytet w Rennes.

Wsparcie finansowe mobilności studenta

 1. Luty/marzec  - termin aplikacji o grant Erasums+. Wsparcie finansowe: 450 € na miesiąc pobytu (na pięć miesięcy łącznie 2250 €).  Wyjazd odbywa się w ramach programu Erasmus+ przy wsparciu organizacyjnym Wydziału Fizyki UAM. Student uczestniczący w tym projekcie ma już ustalony program studiów w uczelni partnerskiej. Nie ma potrzeby ustania programu (learning agreement) indywidualnie.

 2. Możliwość otrzymania stypendium z Ambasady Francji w Warszawie. Stypendium udzielane jest na zasadzie konkursowej. Szczegóły na stronie Campus France Polska.
  Stypendium (700 €/miesiąc) z Ambasady Francuskiej w Warszawie nie może być   łączone ze środkami Erasmus+. W przypadku otrzymania stypendium z Ambasady Francuskiej w Warszawie oraz stypendium Erasmus+  student musi podjąć decyzję, które ze stypendiów przyjąć.

 3. Możliwość otrzymania dodatkowego stypendium w wysokości do 4000 € (+1000 € na przejazdy) z fundacji Uniwersytetu Rennes 1. Szczegóły na stronie Fundacji Uniwersytetu Rennes 1.
  W przypadku uzyskania przez studenta innego źródła finasowania pobytu na Uniwersytecie Rennes 1 stypendium z fundacji Rennes jest odpowiednio obniżane o kwotę tego innego źródła finasowania.

 4. Cena akademika na miesiąc: regularna 244 €, z możliwością obniżenia do 151 € dla studentów tego projektu

Program studiów

Program studiów Double Diploma

Rekrutacja

 1. Rekrutacja na te studia międzynarodowe odbywa się na pierwszym roku studiów II-go stopnia poprzez złożenie podania do Dziekana ds. studenckich w trakcie semestru letniego pierwszego roku.

 2. Decyzję o udziale studenta w projekcie podejmuje Dziekan ds. studenckich.

 3. Warunkiem wyjazdu na Uniwersytet Rennes 1 jest pomyślnie zakończenie pierwszego roku studiów w Poznaniu. Uniwersytet Rennes 1 może przyjąć studenta, który uzyskał 60 punktów ECTS w ciągu pierwszego roku studiów II-go stopnia na kierunku fizyka.

 4. Kwiecień/maj  – ostateczny termin rejestracji na Uniwersytecie Rennes 1. Studenci uczestniczący w projekcie zwolnieni są z opłaty rejestracyjnej oraz czesnego na Uniwersytecie Rennes 1.

 5. Strona francuska udziela wsparcia w znalezieniu miejsca zakwaterowania, samym zakwaterowaniem oraz w innych formalnościach związanych z przyjazdem i ze studiowaniem w Rennes.

Szczegółowe informacje

Prof. UAM dr hab. Jacek Kubicki