Physics of Advanced Materials for Energy Processing

Zapraszamy na studia magisterskie prowadzone w języku angielskim PAMEP. Proponujemy nowatorskie podejście: udział studenta w pracach aktywnych grup badawczych; praca magisterska na podstawie publikacji; dodatkowe staże i specjalistyczne kursy.ZAPISZ SIĘ

Zapoznaj się z ofertą PAMEP
PAMEP

Kierunek: Fizyka
Specjalność: Physics of Advanced Materials for Energy Processing

Tryb studiowania: stacjonarny
Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

Kariera po studiach

Specjalizacja w języku angielskim Physics of Advanced Materials for Energy Processing (PAMEP), przeznaczona zarówno dla studentów z zagranicy, jak i z Polski, ma umożliwić studentom szczegółowe poznanie wybranych zagadnień dotyczących fizyki materiałów wykorzystywanych do pozyskiwania, przetwarzania, magazynowania i oszczędzania energii.

Celem studiów jest przygotowanie studenta do kariery naukowej (kontynuowanej w formie studiów doktoranckich) lub do pracy w firmach, w których znajomość specyfiki badań naukowych jest bardzo istotna (np. firmy prowadzące prace badawcze lub wdrożeniowe, produkujące lub serwisujące zaawansowane urządzenia pomiarowe, pośredniczące w kontaktach między nauką a przemysłem).

Szeroka oferta zajęć do wyboru (wykłady oraz specjalistyczne kursy) umożliwia zapoznanie się zarówno z aspektami teoretycznymi, jak i z metodami eksperymentalnymi nowoczesnych badań materiałowych. Program zakłada udział studenta w pracach aktywnych grup badawczych i współautorstwo w publikacji naukowej będące podstawą pracy magisterskiej. Dodatkowy, obowiązkowy staż podczas ostatniego semestru studiów ma zapewnić poznanie pracy w innej jednostce badawczej lub firmie posiadającej dział R&D.

Charakterystyka specjalności PAMEP

Zapraszamy osoby z tytułem licencjata do nowej specjalizacji dla polskich i zagranicznych studentów w atrakcyjnej dziedzinie nauki:
 • studia II stopnia w całości poprowadzone w języku angielskim;

 • tematyka: fizyką materiałów, które znajdują lub mogą znaleźć zastosowanie w szeroko pojętym pozyskiwaniu, przetwarzaniu, przechowywaniu i oszczędzaniu energii;

 • celem studiów jest przygotowanie studenta do kariery naukowej (przyszli doktoranci) lub do pracy w firmach, w których znajomość specyfiki badań naukowych jest bardzo istotna (np. firmy prowadzące prace badawcze, produkujące lub serwisujące zaawansowane urządzenia pomiarowe, firmy pośredniczące w kontaktach między nauką a gospodarką).
Proponujemy nowatorskie podejście do pracy magisterskiej i studiów II stopnia:
 • praca magisterska w aktywnych grupach badawczych, której celem będzie napisanie publikacji ze współautorstwem studenta; na podstawie publikacji możliwa będzie obrona pracy magisterskiej; publikacja może być globalną przepustką do pracy w wielu prestiżowych ośrodkach, uczelniach i firmach;

 • staże w ośrodkach naukowych poza Wydziałem Fizyki UAM lub w firmach zewnętrznych: dobre poznanie przynajmniej dwóch grup badawczych lub dwóch sposobów na karierę.
Tematyki zajęć:

Studia będą oferowały zajęcia ściśle związane z fizyką (np. fizyka ciała stałego, termodynamika, fizyka magnetyzmu), jak również z pogranicza fizyki i chemii (np. fotowoltaika, paliwa słoneczne, materia miękka, krystalografia), fizyki i biologii (np. sztuczna fotosynteza, bionanostruktury) oraz fizyki i inżynierii nanomateriałowej (np. nanostruktury przewodzące, materiału jedno- i dwuwymiarowe). Student zapozna się zarówno z aspektami teoretycznymi, jak i z metodami eksperymentalnymi badań materiałowych. Wykłady i prace magisterskie na specjalizacji PAMEP zostaną poprowadzone przez osoby, które bezpośrednio, naukowo zajmują się odpowiednimi dziedzinami badań materiałowych. Jednocześnie, są to naukowcy aktywnie publikujący swoje prace w uznanych czasopismach naukowych.

W ramach studiów będzie uczestniczył w specjalistycznych kursach związanych z zaawansowanymi i nowoczesnymi technikami charakteryzowania materiałów (np. mikroskopia elektronowa i sił atomowych, spektroskopia optyczna, rentgenowska, Ramana i NMR, czasowo-rozdzielcza spektroskopia laserowa, rozpraszanie nautronowe), wytwarzania materiałów (np. litografia, depozycje cienkowarstwowe, metody chemiczne) oraz metodami obliczeń teoretycznych i symulacji komputerowych w fizyce materiałowej. Kursy praktyczne zostaną poprowadzone osoby, które na co dzień pracują przy zaawansowanym sprzęcie pomiarowym będącym przedmiotem danego kursu (w przypadku kursów eksperymentalnych) lub wykonują obliczenia metodami nauczanymi w danym kursie (w przypadku kursów obliczeniowych).

Program studiów

Nietypowy program studiów:
 • I semestr poświęcony na wykłady i seminaria;

 • II i III semestr dedykowany przygotowaniu pracy magisterskiej (praca naukowa ukierunkowana na publikację) oraz na udział w specjalistycznych kursach praktycznych;

 • IV semestr: staże zewnętrzne + kursy;

 • wspólne seminaria z udziałem wszystkich studentów PAMEP;

 • większość wykładów i kursów do wyboru przez studentów.
ZOBACZ PROGRAM STUDIÓW

Rekrutacja

Wymagania rekrutacyjne na studia II stopnia PAMEP:
 • dyplom licencjata lub inżyniera z fizyki, chemii, inżynierii materiałowej lub nauk pokrewnych,

 • znajomość języka angielskiego (certyfikat nie jest wymagany),

 • pozytywna ocena z rozmowy kwalifikacyjnej (może być online),

 • rekrutacja poprzez centralny system UAM,

 • kandydaci z zagranicy muszą zalegalizować swoje dyplomy w polskich ambasadach lub uzyskać ich apostille w odpowiednich instytucjach (zależnie od kraju),

 • w przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz ocena z dyplomu.

Więcej informacji na stronie: http://pamep.home.amu.edu.pl.

Szczegółowe informacje

Prof. dr hab. Marcin Ziółek