Akustyka

Głównym celem kształcenia na kierunku Akustyka jest doskonalenie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej akustyki. Kierunek daje podstawy do kreatywnego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów naukowych, których pierwszym efektem jest samodzielnie napisana praca magisterska.ZAPISZ SIĘ

Zapoznaj się z ofertą kierunku
Akustyka

Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

Tryb studiowania: stacjonarny i niestacjonarny

Kariera po studiach

Kierunek Akustyka to studia o profilu ogólnoakademickim, nakierowane na kształcenie osób, które będą profesjonalnie zajmować się dźwiękiem w zakresie: psychoakustyki z elementami akustyki wnętrz, akustyki środowiska, akustyki molekularnej i elektroakustyki.

Sylwetka Absolwenta
 • Absolwent posiada umiejętność kreatywnego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów badawczych,

 • posiada wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi statystycznych i programistycznych w swojej pracy,

 • jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich na krajowych i zagranicznych uczelniach,

 • jest przygotowany do wykonywania pracy, lub prowadzenia własnej działalności w takich branżach, jak: protetyka słuchu, reżyseria dźwięku, ochrona środowiska przed hałasem, zastosowania ultradźwięków w medycynie.
Praca po studiach
 • punkty protetyczne (dopasowanie aparatów słuchowych, wykonywanie badań słuchu),
 • szpitale, kliniki (wykonywanie badań słuchu, programowanie implantów ślimakowych),
 • dystrybutorzy aparatów słuchowych,
 • producenci aparatów słuchowych i sprzętu audiometrycznego,
 • inspektoraty ochrony środowiska,
 • regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska,
 • firmy i laboratoria badawcze zajmujące się pomiarami hałasu,
 • firmy konsultingowe w zakresie ochrony przed hałasem,
 • firmy nagłośnieniowe,
 • studia nagrań,
 • studia radiowe i telewizyjne,
 • branża IT.

Charakterystyka kierunku

Studia na kierunku Akustyka

I rok studiów to przede wszystkim wykłady prezentujące wyniki najnowszych badań w dziedzinach uprawianych w Katedrze Akustyki. Są to wykłady dotyczące, psychoakustyki, elektroakustyki, ultradźwięków, czy akustyki środowiska. Prowadzone są też wykłady dotyczące zaawansowanego modelowania hałasu lotniczego, czy też zastosowania ultradźwięków w medycynie. Studenci mają szansę uczestniczyć w zajęciach z psychofizyki prowadzonych pracowni psychofizycznej i audiowizualnej.

Ważnym elementem kształcenia w trakcie I roku studiów jest pracownia specjalistyczna, gdzie studenci maja okazję zapoznać się z bieżącymi pracami prowadzonymi w grupach badawczych w Katedrze Akustyki i na tej podstawie maja szanse wybrać tematykę swojej pracy magisterskiej.

II rok studiów, to przede wszystkim praca w zespole, w którym student będzie pisał pracę magisterską z jednoczesnym uzupełnieniem swojej wiedzy w dziedzinie programowania, (Matlab, Pyton) oraz analizy statystycznej. Podczas uczestniczenia w seminariach specjalistycznych student nabywa umiejętności samodzielnego przygotowania i prezentowania wybranych materiałów naukowych. Ta umiejętność to przygotowanie do obrony pracy magisterskiej, która kończy dwuletni cykl studiów z akustyki.

Atuty kierunku

Studia II stopnia na kierunku Akustyka są unikalnym w skali kraju, interdyscyplinarnym kierunkiem studiów, obejmującym kształcenie w różnych obszarach wiedzy związanych z akustyką.

Katedra Akustyki Wydziału Fizyki UAM posiada wysoko wyspecjalizowaną kadrę naukowców, będącą zespołem specjalistów z dużym doświadczeniem naukowym i dydaktycznym oraz dysponuje znakomicie wyposażonymi w najnowszą aparaturę laboratoriami badawczymi i dydaktycznymi.

Program studiów kierunku Akustyka jest również kształtowany w oparciu o liczne kontakty międzynarodowe pracowników Katedry z takimi uczelniami jak: Cambridge University w Wielkiej Brytanii, Stockholm University w Szwecji, SINTEF Trondheim w Norwegii, La Trobe University w Australii, Carl von Ossietzky University of Oldenburg w Niemczech, Kyushu University w Japonii. Współpraca międzynarodowa umożliwia studentom wykonanie części pracy magisterskiej w jednym z ww. ośrodków.

Program studiów

PROGRAM STUDIÓW - studia stacjonarne
PROGRAM STUDIÓW - studia niestacjonarne

Program studiów jest aktualizowany i powiązany z badaniami naukowymi o zasięgu międzynarodowym, prowadzonymi w Katedrze Akustyki. Absolwenci mają otwartą drogę do międzynarodowej kariery naukowej.

Wybór tematyki pracy magisterskiej jest poprzedzony zajęciami w laboratoriach Katedry Akustyki, prowadzonymi przez naukowców zajmujących się badaniami naukowymi w wiodących obszarach, tzn. akustyki środowiska, psychoakustyki, elektroakustyki, audiologii, protetyki słuchu, reżyserii dźwięku i akustyki molekularnej.

Koła naukowe i inne organizacje studenckie

Rekrutacja

Wymagania rekrutacyjne na studia II stopnia Akustyka:
 • dyplom licencjata lub inżyniera, w szczególności ukończone studia I stopnia o profilu praktycznym w dziedzinie modelowania i analiz hałasu, badań słuchu, realizacji dźwięku,

 • pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, bazującej na wiedzy z zakresu studiów I stopnia kierunków: Akustyki, bądź Reżyserii Dźwięku,

 • rekrutacja poprzez centralny system UAM (link poniżej).
ODWIEDŹ STRONĘ KATEDRY AKUSTYKI UAM:

https://ia.web.amu.edu.pl/

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku

profRomanGolebiewski

Prof. UAM dr hab. Roman Gołębiewski