Biofizyka molekularna

Biofizyka molekularna to interdyscyplinarne studia łączące wiedzę i umiejętności z zakresu fizyki, matematyki, informatyki, chemii i biologii.ZAPISZ SIĘ

Zapoznaj się z ofertą specjalności
Biofizyka molekularna

Kierunek: Fizyka
Specjalność: Biofizyka molekularna

Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
Tryb studiowania: stacjonarny

Kariera po studiach

Co mogę robić po studiach?

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na specjalności Biofizyka molekularna będziesz bardzo dobrze przygotowany do kontynuacji nauki na studiach doktoranckich na uczelniach krajowych i zagranicznych, bądź podjęcia pracy w jednostkach naukowo-badawczych czy przedsiębiorstwach zorientowanych na wiedzę lub prowadzących własną działalność badawczą. Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych zawodów, które będziesz mógł wykonywać po studiach II stopnia z biofizyki, wraz z listą typowych zadań, jakie zwykle są przypisane do tych stanowisk:

Biofizyk w firmie biotechnologicznej/farmaceutycznej - badania in vitro mechanizmu działaniu potencjalnych leków, badania oddziaływań białko-ligand za pomocą metod biofizycznych, projektowanie nowych testów enzymatycznych, opracowanie nowatorskich systemów dostarczania leków, opracowanie metod wprowadzania cząsteczek biologicznych do nanocząsteczkowych nośników, opracowanie nowych testów in vitro i in vivo do oceny funkcjonalności, skuteczności i efektywności działania nowych sposobów dostarczania leków, opracowanie stabilnych i biodostępnych preparatów na różnych etapach rozwoju, sporządzanie raportów z przeprowadzonych badań, aktywne uczestnictwo w spotkaniach zespołów projektowych, telekonferencjach i spotkaniach z konsultantami.

Konsultant/menedżer w obszarze Life Science - wsparcie zarówno liderów branży jak i przedsięwzięć na wczesnym etapie realizacji w celu skutecznego wprowadzania produktów na rynek i osiągania założonych celów komercyjnych; wdrażanie skutecznych, wydajnych, skoncentrowanych na nauce wielokanałowych kampanii marketingowych dla wyznaczonego obszaru biznesowego Life Science; tworzenie nowych kanałów pozyskiwania klientów z wykorzystaniem mediów społecznościowych, platform marketingu e-mail, seminariów internetowych; opracowanie i ocena modeli strategicznych na podstawie ukierunkowanych informacji biznesowych i rynkowych, stosowanie zaawansowanych metod badawczych i analitycznych, wykorzystanie zasobów cyfrowych do opracowania skutecznych rozwiązań dla klientów; zapewnianie wiedzy doradczej regionalnym zespołom marketingowym w danym obszarze biznesowym Life Science, praca w międzynarodowych zespołach projektowych o zróżnicowanym pochodzeniu kulturowym i zawodowym.

Specjalista ds. rejestracji leków i wyrobów medycznych - przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej dla produktów leczniczych i wyrobów medycznych rejestrowanych w procedurach narodowych i europejskich, planowanie strategii procedowania i koordynowanie terminowych złożeń, prowadzenie spraw związanych z monitorowaniem bezpieczeństwa stosowania produktów (m.in. przetwarzanie informacji o działaniach niepożądanych, przeglądy literatury, aktualizacja procedur, szkolenia pracowników), sporządzanie ocen klinicznych wyrobów medycznych, kontakt z organami administracji państwowej odpowiadającymi za dopuszczanie do obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, archiwizacja dokumentacji związanej z procesami rejestracyjnymi oraz pharmacovigilance, śledzenie zmian w przepisach prawa oraz ich konsekwencji dla prowadzonych projektów, przygotowywanie tekstów na materiały opakowaniowe oraz instrukcji używania, współpraca z działem R&D (Research and Development) oraz komunikacja z instytucjami naukowymi przy rozwoju nowych produktów, w ramach prowadzonych aktywności współpraca z krajowymi i zagranicznymi partnerami.

Oczywiście ukończenie studiów II stopnia zwiększa również Twoje szanse na zatrudnienie w obszarach, o których piszemy więcej w zakładce poświęconej studiom I stopnia (Laborant/Analityk laboratoryjny/Pracownik kontroli jakości, Copywriter – w obszarze Life Science, Przedstawiciel handlowy – aparatura badawcza, technologie chemiczne, farmacja, przemysł spożywczy).

Charakterystyka specjalności

Czym jest Biofizyka?

Biofizyka jest wysoce interdyscyplinarną i wieloaspektową dziedziną nauki, której głównym celem jest wyjaśnianie i ilościowy opis zjawisk zachodzących w organizmach żywych na różnych poziomach organizacji (od pojedynczych cząsteczek biologicznych przez organelle i komórki po całe organizmy i całe ekosystemy) za pomocą teorii, technik eksperymentalnych i modelowania stosowanych w fizyce. W dzisiejszych czasach bardzo ważnym aspektem badań biofizycznych jest również projektowanie systemów biohybrydowych czy też sztucznych materiałów wzorowanych na materii biologicznej. Zdecydowana większość układów molekularnych, zarówno funkcjonujących w organizmach żywych, jak i tych wytwarzanych sztucznie, ze względu na ich specyficzne właściwości materiałowe (pomiędzy cieczą a ciałem stałym), należy do tzw. miękkiej materii.

Dlaczego warto studiować Biofizykę?

Studiując biofizykę możesz zdobyć unikatowe interdyscyplinarne wykształcenie łączące wiedzę i umiejętności z zakresu fizyki, matematyki, informatyki, chemii i biologii. Ponieważ takie studia to również niesamowity trening umysłu, jedno z kluczowych narzędzi, jakie posiądziesz, to zdolność wieloaspektowego analitycznego myślenia w obszarze przenikania się wymienionych dyscyplin.

Jak bardzo cenne będzie takie wykształcenie na rynku pracy pokazują badania opublikowane w 2020 r. przez McKinsey Global Institute (badawcze ramię spółki McKinsey & Company, światowego leadera w zakresie doradztwa i zarządzania strategicznego). W raporcie zatytułowanym The future of work in Europe, MGI pokazuje, że w obecnym dziesięcioleciu największy wzrost zatrudnienia prognozowany jest w usługach profesjonalnych, naukowych i technicznych – ok. 19% przyrost w latach 2018-2030 przekłada się na 2,6 mln nowych miejsc pracy w tym sektorze na samym tylko rynku europejskim! Jeszcze bardziej precyzyjne dane podaje amerykański Departament Pracy (Occupational Outlook Handbook), który szacuje, że w USA w latach 2020-2030 zapotrzebowanie na biochemików i biofizyków wzrośnie o 5%, a na wykwalifikowanych pracowników w całym obszarze Life Science, nawet o 11%!

Prognozy te poparte są przewidywaniem, że starzejące się społeczeństwa w krajach wysoko rozwiniętych będą napędzać popyt na nowe leki, jak również procedury leczenia i zapobiegania chorobom. To z kolei spowoduje wzrost zapotrzebowania na biochemików i biofizyków zaangażowanych w badania biomedyczne. Oczekuje się, że również inne obszary badań i rozwoju, takie jak pozyskiwanie czystej energii, wydajna produkcja żywności czy ochrona środowiska, będą generować wzrost zatrudnienia dla biochemików i biofizyków.

Dlaczego studiować Biofizykę na UAM?

Program studiów II stopnia na specjalności Biofizyka, który oferujemy na Wydziale Fizyki UAM, powstał w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenia w pracy naukowej i dydaktycznej w obszarze biofizyki i zdobył wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Na studentów czekają komfortowe sale dydaktyczne, dobrze wyposażone pracownie specjalistyczne oraz rozbudowana infrastruktura badawcza, w szczególności całkowicie zmodernizowane i przeznaczone na potrzeby dydaktyczne Laboratorium Biofizyki Molekularnej!

 Lab1Lab2

Program studiów

ZOBACZ PROGRAM STUDIÓW
Czego nauczę się w trakcie studiów?

Głównym celem studiów magisterskich z zakresu biofizyki jest zdobycie poszerzonej wiedzy i umiejętności w zakresie wybranych zagadnień fizyki i biofizyki, w szczególności projektowania, modelowania i badania układów naturalnej i sztucznej miękkiej materii. Program realizuje ideę research-based learning, co oznacza, że ​​oferowane zajęcia opierają się na praktycznej wiedzy profesorów i wykładowców oraz wynikach ich badań. Duży nacisk kładziemy na zajęcia praktyczne (laboratoria i projekty), które obejmują ponad połowę całego programu studiów. Od samego początku programu będziesz również zaangażowany w bieżące badania naukowe pod kierunkiem swojego opiekuna. Wymiernym efektem Twojego udziału w projekcie naukowym może być autorstwo lub współautorstwo artykułu w prestiżowym czasopiśmie naukowym.

W trakcie studiów II stopnia na specjalności Biofizyka molekularna:

  • poznasz w rozszerzonym zakresie wybrane zagadnienia fizyki i biofizyki, w szczególności te dotyczące własności miękkiej materii, z uwzględnieniem ich historycznego rozwoju i znaczenia dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych, poznania świata i rozwoju ludzkości; dowiesz się, jakie są aktualne kierunki rozwoju oraz wybrane najnowsze odkrycia w obszarze biofizyki i fizyki miękkiej materii; nauczysz się, jak stosować zdobytą wiedzę fizyczną w obszarze biofizyki i pokrewnych dyscyplinach naukowych;

  • zdobędziesz umiejętność prezentowania w przystępny sposób wyników odkryć dokonanych w ramach biofizyki, fizyki miękkiej materii i im pokrewnych dyscyplin naukowych; nauczysz się przygotować prace pisemne i wystąpienia ustne w języku polskim i angielskim na temat złożonych zagadnień z zakresu biofizyki i fizyki miękkiej materii;

  • poznasz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę na stanowisku badawczym lub pomiarowym, uwarunkowania prawne i etyczne związane z działalnością naukową i dydaktyczną, podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego oraz zarządzania zasobami własności intelektualnej, zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu fizyki i biofizyki.

  • zapoznasz się zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej z nowoczesnymi technikami eksperymentalnymi stosowanymi w biofizyce i badaniach miękkiej materii (m.in. mikroskopia optyczna i elektronowa, stacjonarna i czasowo-rozdzielcza spektroskopia absorpcyjna i fluorescencyjna, spektroskopia podczerwieni, dichroizm kołowy, spektroskopie korelacji fotonów, rozpraszanie Ramana, spektroskopia Brillouina, jądrowy rezonans magnetyczny i elektronowy rezonans paramagnetyczny, rozpraszanie neutronów);

  • nauczysz się planować i wykonywać (indywidualnie oraz w zespole) złożone badania doświadczalne dotyczące wybranych zagadnień poznawczych w ramach biofizyki i fizyki miękkiej materii oraz w sposób krytyczny oceniać wyniki eksperymentów, obserwacji i obliczeń teoretycznych; dowiesz się, jak przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie przygotowanej rozprawy/referatu zawierającej uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań;

  • nauczysz się znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach, w szczególności w czasopismach naukowych z zakresu biofizyki i fizyki miękkiej materii.

Rekrutacja

Po jakich studiach licencjackich mogę aplikować na II stopień studiów z Biofizyki?

Oferta zajęć została przygotowana w taki sposób, aby umożliwić osiągnięcie zamierzonych efektów uczenia się przez osoby z różnym wykształceniem na poziomie I stopnia. Dlatego o przyjęcie na studia II stopnia w zakresie biofizyki mogą ubiegać się nie tylko kandydaci z tytułem licencjata z biofizyki czy fizyki, ale także z chemii, biologii i innych pokrewnych kierunków, w tym również technicznych.

Jak wygląda procedura rekrutacji?

Ze szczegółowymi zasadami rekrutacji (schemat postępowania kwalifikacyjnego, wykaz niezbędnych dokumentów, zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości, itp.) możesz zapoznać się klikając w link poniżej - ZAPISZ SIĘ.

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku

dr Wojciech Giera