Klasy Patronackie

Zapraszamy do współpracy!

Kontynuując wieloletnią tradycję Klas Akademickich pragniemy zaprosić zainteresowane szkoły do współpracy w nowej formule Klas Patronackich, opartej na zarządzeniu Rektor, prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej (Zarządzenie nr 55/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie zasad współpracy ze szkołami).

Dla każdej szkoły objętej patronatem przygotowany zostanie indywidualny program współpracy dopasowany do potrzeb szkoły i możliwości realizacji. Więcej szczegółów w ofercie Wydziału Fizyki.

Oferowane formy współpracy ze szkołami

 • zajęcia laboratoryjne dla uczniów na Wydziale Fizyki UAM,

 • warsztaty dla uczniów prowadzone na terenie szkoły przez pracowników Wydziału Fizyki UAM,

 • wykłady i demonstracje prowadzone na terenie szkoły przez pracowników Wydziału Fizyki UAM,

 • ścieżki zwiedzania – prezentacje aktywności naukowej, eksperymentów i ciekawych zjawisk fizycznych badanych w wybranych zakładach naukowych Wydziału Fizyki UAM,

 • wsparcie potencjału dydaktycznego szkoły,

 • warsztaty dla nauczycieli.

Liczba form zajęć, liczba godzin, limit uczestników jest przedmiotem indywidualnych ustaleń ze szkołą. Zgodnie z przepisami regulaminu pracy (§ 12, pkt.5) obowiązującymi w UAM, liczba godzin zajęć przeprowadzonych w ramach pensum dla szkół wynosi obecnie 10 i w uzasadnionych przypadkach może zostać zwiększona przez Prorektora kierującego szkołą Nauk Ścisłych.

WSPARCIE UDZIAŁU SZKOŁY W WYDARZENIACH POPULARYZUJĄCYCH NAUKI ŚCISŁE I BADANIA NAUKOWE PROWADZONE NA WYDZIALE FIZYKI UAM

Wydział Fizyki UAM udzieli uczniom objętym patronatem pierwszeństwa w uczestniczeniu w wydarzeniach organizowanych na terenie Wydziału (takich jak, np. Wykłady Otwarte oraz na ścieżki zwiedzania). Limit oraz lista uczestników muszą zostać ustalone z odpowiednim (minimum 3 tygodniowym) wyprzedzeniem.

PRZYKŁAD WSPARCIA POTENCJAŁU DYDAKTYCZNEGO SZKOŁ

W ramach porozumienia o współpracy ze szkołą Wydział Fizyki może wykonać zestawy pomocy dydaktycznych dla szkoły według pomysłu Nauczyciela. Pracownicy LEF ocenią propozycję nauczyciela pod względem merytorycznym i udzielą pomocy w przygotowaniu projektu. Projekt z opinią pracowników LEF oraz kosztorysem będzie skierowany do Dziekana Wydziału, który podejmuje decyzję o jego realizacji w zależności od dostępnych środków. Projekt zostanie włączony do katalogu LEF, a prototyp przekazany szkole.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SZKOŁY

Uczestnictwo w warsztatach, laboratoriach i wykładach organizowanych przez Wydział Fizyki nie jest obowiązkowe. Szkoła jest zobowiązania do przekazania organizatorom list uczestników przed rozpoczęciem zajęć oraz zapewnienia uczniom możliwości uczestniczenia w zajęciach. Organizator zajęć odpowiada za stworzenie bezpiecznych warunków zajęć na terenie Wydziału. Odpowiedzialność za zachowanie i bezpieczeństwo uczniów na terenie Wydziału ponosi opiekun ze strony szkoły.

PRAKTYKI DYDAKTYCZNE STUDENTÓW WYDZIAŁU FIZYKI

W ramach porozumienia o współpracy szkoła udzieli pomocy w organizacji i przeprowadzeniu studenckich praktyk pedagogicznych, zgodnie z zasadami obowiązującymi na UAM.

Zobowiązania finansowe

 • koszty przejazdu uczestników zajęć na Wydział Fizyki UAM – zapewnia szkoła,

 • koszty przeprowadzenia zajęć w LEF – zapewnia Wydział w ramach ogólnych kosztów utrzymania Laboratorium Eksperymentu Fizycznego,

 • koszty przeprowadzenia ćwiczeń w szkole – drobne materiały, które zostaną wykorzystane przez uczniów – zapewnia szkoła,

 • koszty wypożyczenia pomocy dydaktycznych – transport wypożyczonych pomocy zapewnia szkoła. Szkoła ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenie lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu,

 • zajęcia z uczniami objętymi patronatem – prowadzone są w ramach obciążeń dydaktycznych pracowników i doktorantów Wydziału zgodnie z obowiązującym regulaminem pracy,

 • koszty wykonania pomocy dydaktycznych – materiały, projekt i wykonanie sfinansowane zostaną w ramach kosztów utrzymania działania LEF lub innych środków pozyskanych na ten cel przez Wydział. Dziekan ocenia ostateczny wkład finansowy Wydziału na podstawie kosztorysu przygotowanego przez pracownika LEF. W przypadku projektów, których koszt realizacji przewyższy kwotę środków zarezerwowanych na ten cel, decyzję o realizacji projektu i jego finansowaniu/współfinansowaniu podejmuje dyrektor szkoły. Projekt i jego dokumentacja techniczna staje się własnością LEF, prototyp wykonany na Wydziale przechodzi na własność szkoły.

Dokumenty do pobrania

Oferta Wydziału Fizyki

Klasa Patronacka - program

Porozumienie o współpracy - wzór

Zarządzenie Rektora UAM

Zapisy i przygotowanie programu

dr Małgorzata Paprzycka

Kontakt z Biurem Obsługi Wydziału

mgr inż. Karolina Czaronek


Photo source: Tło zdjęcie utworzone przez pressfoto - pl.freepik.com