Data wydarzenia:

Publiczna obrona doktorska mgr Anny Garasz

Dziekan i Rada Naukowa Dyscyplin Nauki Fizyczne i Astronomia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uprzejmie informują, że 16 września 2024 r. o godz. 10.30 w formie hybrydowej, w sali nr 16 (sala posiedzeń rady) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Anny Garasz

ubiegającej się o nadanie stopnia doktora nauk fizycznych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych.

Temat pracy: "Wykorzystanie metody ruchowych potencjałów wywołanych indukowanych polem magnetycznym MEP podczas rejestracji  z mięśni i nerwów do celów diagnostycznych"

Promotor: prof. dr hab. Juliusz Huber

Promotor  pomocniczy: dr Magdalena Grajek

Link do obrony:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDZhNTkxNTktN2ZiOC00YjVjLWE1M2MtNDNiNWIyNTdiZWFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%220ba25132-21f6-4eaf-9e22-0c471570fb6f%22%7d


Photo source: Papier zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com