Data wydarzenia:

Katedra Akustyki zaprasza na seminarium dr Edyty Bogusz-Witczak

Katedra Akustyki zaprasza na seminarium naukowe, które odbędzie się we  wtorek 7 czerwca br. o godzinie 11.30. Referat wygłosi Pani dr Edyta Bogusz-Witczak z Katedry Akustyki, Wydziału Fizyki UAM.

Tytuł referatu: "Zdolność lokalizacji źródeł dźwięku nagrywanych i odtwarzanych metodą binauralną"

Streszczenie:

Podczas seminarium przybliżone zostaną podstawowe zjawiska fizyczne, na podstawie których człowiek lokalizuje źródła dźwięku, m.in. takie pojęcia jak międzyuszne różnice: czasu, poziomu oraz widma dźwięku, stożek niepewności oraz przestrzenna rozdzielczość układu słuchowego. Przedstawione zostaną wyniki dwóch eksperymentów, w których zasymulowanie trójwymiarowej przestrzeni słuchowej zostało zrealizowane dzięki zastosowaniu metody binauralnej, tj. nagraniom wykonanym za pomocą sztucznej głowy Brüel & Kjær 4100D, a następnie odtworzeniu ich przy użyciu słuchawek otwartych Sennheiser HD 600. Informacje teoretyczne, właściwe dla źródeł dźwięków tonalnych, zostaną skonfrontowane z wynikami badań lokalizacji dźwięków złożonych. Umiejętność określenia percypowanego kierunku prostych instrumentów muzycznych (różniących się widmowo) będzie określana w płaszczyźnie horyzontalnej jak i wertykalnej. Przedstawione zostaną również minimalne kąty słyszenia (zaledwie spostrzegalne zmiany kąta padania dźwięku) uzyskane dla źródeł szumów tercjowych, różniących się częstotliwością środkową. Przeanalizowany zostanie wpływ kształcenia słuchu oraz widma na umiejętności określenia kierunku, z którego dociera dźwięk oraz na dokładność lokalizacji źródła dźwięku. Przedyskutowane zostaną przyczyny zaobserwowanych różnic w dokładności lokalizacji źródeł dźwięków położonych dokładnie z przodu i z tyłu słuchacza.

Seminarium poprowadzi Prof. UAM dr hab. Jędrzej Kociński.

Link do wydarzenia na MSTeams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3add787073378a451d831587ba89ca133d%40thread.tacv2/1653991240049?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%227881a253-5d77-4dc5-8dd6-709af1ba9411%22%7d