Data publikacji w serwisie:

Zaproszenie na "The European Conference PHYSICS OF MAGNETISM 2023"

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji The European Conference PHYSICS OF MAGNETISM 2023 (PM’23) odbywającej się na naszym Wydziale w dniach 26-30.06.2023 [https://www.ifmpan.poznan.pl/pm23/]!

Kontynuując wieloletnią tradycję, organizujemy kolejną edycję The European Conference PHYSICS OF MAGNETISM 2023 (PM’23) wspólnie, Wydział Fizyki UAM i Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu już po raz 17, począwszy od 1975. Liczymy, że uda nam się zgromadzić około 400 naukowców z całego świata, z wybitnymi specjalistami z fizyki magnetyzmu [https://www.ifmpan.poznan.pl/pm23/invited-speakers.html]. Będzie to doskonałe forum dla prezentacji możliwości badawczych naszego Wydziału, Alma Mater, naszych badań jak i zaznajomienia się z aktualnymi badaniami trendami w szeroko pojętej fizyce magnetyzmu.

Publikacje konferencyjne, po przejściu pełnego procesu recenzyjnego, będą opublikowane w J. Magn. Magn. Mater. (JMMM), renomowanym czasopiśmie wydawanym przez Elsevier (IF. 2993, 76 percentyl w bazie Scopus).

Planujemy zorganizować sesję „Young & Brilliant”, do uczestnictwa w której mogą aplikować wszyscy uczestnicy poniżej 30 roku życia, gorąco zachęcam. Na podstawie otrzymanych zgłoszeń szeroki zespół ekspertów wybierze 20 osób z największymi i najbardziej znaczącymi osiągnięciami do zaprezentowania swoich wyników jako zaproszeni wykładowcy na sesji Y&B, z znacząco zredukowanymi kosztami uczestnictwa.

Koszt uczestnictwa dla pracowników, doktorantów i studentów UAM został ustalony na 400zł, zawierający możliwość publikacji w JMMM, materiały konferencyjne, lunche, przerwy kawowe, Welcome party, a także koncert konferencyjny. Udział w bankiecie konferencyjnym będzie wymagał dodatkowej opłaty w wysokości 200zł.

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa! 

Zachęcam do kontaktu, gdyby była jakieś pytania czy niejasności.

Maciej Krawczyk
w imieniu Komitetu OrganizacyjnegoWe cordially invite you to participate in The European Conference PHYSICS OF MAGNETISM 2023 (PM'23) held at our Faculty on 26-30.2023 [https://www.ifmpan.poznan.pl/pm23/]!

Continuing the long tradition, we are organizing the next edition of The European Conference PHYSICS OF MAGNETISM 2023 (PM'23) together, the Faculty of Physics of Adam Mickiewicz University and the Institute of Molecular Physics of the Polish Academy of Sciences in Poznań for the 17th time, starting from 1975. We hope that we will be able to gather about 400 scientists from all over the world, with outstanding specialists in the physics of magnetism [https://www.ifmpan.poznan.pl/pm23/invited-speakers.html]. It will be an excellent forum for presenting the research capabilities of our Faculty, Alma Mater, and our research and getting acquainted with current research trends in the broadly understood physics of magnetism.

Conference papers, after going through a full review process, will be published in J. Magn. Magn. Mater. (JMMM), a reputable journal published by Elsevier (IF. 2993, 76th percentile in the Scopus database).

We are planning to organize a session "Young & Brilliant", in which all participants under the age of 30 can apply, I strongly encourage you to participate. Based on the applications received, a wide team of experts will select 20 scientists with the greatest and most significant achievements to present their results as invited speakers at the Y&B session, with significantly reduced participation costs.

The cost of participation for employees, Ph.D. students, and students of UAM has been set at PLN 400, including the possibility of publication in JMMM, conference materials, lunches, coffee breaks, a welcome party, as well as a conference concert. Participation in the conference banquet will require an additional fee of PLN 200.

I cordially invite you to participate!

I encourage you to contact me if there are any questions or concerns.

Maciej Krawczyk
On behalf of the Organizing Committee