Optyka okularowa i optometria

Podstawowym celem kształcenia na kierunku studiów Optyka okularowa i optometria jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów – optyków okularowych z podstawowym zasobem wiedzy optometrycznejZAPISZ SIĘ

Zapoznaj się z ofertą kierunku
Optyka okularowa i optometria

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

Tryb studiowania: stacjonarny i niestacjonarny

Kariera po studiach

Perspektywy zawodowe

Najwięcej zakładów optycznych można znaleźć w dużych miastach, jednak usługi optyków okularowych są szeroko dostępne w całym kraju, co przekłada się na możliwości zatrudnienia.

Optyk okularowy pracuje zazwyczaj:

 • w małych zakładach lub w dużych sieciach salonów optycznych,

 • w firmach produkujących lub/i projektujących soczewki oraz sprzęt optyczny,

 • w firmach dystrybuujących produkty optyczne, w tym soczewki i urządzenia,

 • w gabinetach optometrycznych, przychodniach i oddziałach okulistycznych,

 • po nabyciu doświadczenia zawodowego, niejednokrotnie decyduje się na świadczenie usług w oparciu o własną działalność gospodarczą (zakład optyczny).


Zakres czynności zawodowych optyka okularowego bardzo się zmienił na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza. Branża typowo rzemieślnicza przekształciła się w branżę ekspercką, w której optyk okularowy stał się specjalistą od dobrego widzenia. Absolwenci są przygotowani do samodzielnej pracy w zawodzie optyk okularowy oraz współdziałania z optometrystami i ortoptystami w zakresie rehabilitacji wad widzenia obuocznego oraz lekarzami okulistami w przypadku rozpoznania lub podejrzenia schorzeń układu wzrokowego.

Jak wynika z analizy potrzeb rynku pracy oraz wyników badania karier, istnieje duże zapotrzebowanie na optyków okularowych z wyższym wykształceniem. Rynek pracy dla absolwentów studiów licencjackich z zakresu optyki okularowej jest dobrze rozwinięty i chłonny.

Charakterystyka kierunku

W ostatnich latach istotnie wzrosło w świecie znaczenie nauki o widzeniu (z ang. Vision Science), zarówno jako dyscypliny naukowej, jak i obszaru kształcenia akademickiego. Wynika to przede wszystkim z narastających zagrożeń: epidemii krótkowzroczności oraz związanych z wiekiem dysfunkcji układu wzrokowego. Ponadto umasowienie elektronicznych urządzeń ekranowych istotnie wpływa na obciążenia układu wzrokowego.

Podstawowym celem kształcenia na kierunku studiów Optyka okularowa i optometria jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów – optyków okularowych z podstawowym zasobem wiedzy optometrycznej, potrafiących dobrać i wykonać okulary korekcyjne oraz inne pomoce wzrokowe oraz wykonać badania refrakcji w ramach podstawowej diagnostyki układu wzrokowego. Absolwenci studiów I stopnia są w pełni przygotowani do wykonywania zadań zawodowych optyka okularowego oraz do kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Optometria.

Optyk okularowy wykonuje pomiary wad wzroku za pomocą przyrządów oftalmicznych, dobiera i wykonuje okulary korekcyjne i inne pomoce wzrokowe oraz dokonuje napraw i konserwacji wszystkich typów okularów i innych pomocy wzrokowych. Absolwenci mają więc wiedzę i umiejętności niezbędne do dobierania soczewek oraz opraw korekcyjnych i innych pomocy wzrokowych zgodnie z zaleceniem lekarza okulisty lub optometrysty, a także potrafią udzielać instruktażu w zakresie posługiwania się pomocami wzrokowymi.

Każdy student kierunku Optyka okularowa i optometria jest zobowiązany do odbycia praktyki zawodowej po drugim roku studiów. Praktyka ta realizowana jest w zakładach optycznych, zakładach produkcyjnych z branży optycznej oraz w firmach zajmujących się dystrybucją i serwisowaniem sprzętu optycznego i okulistycznego.

Współpraca

Współpracujemy z największymi firmami optycznymi w Polsce i w Europie (m.in.) z Essilor, Hoya, Alcon, Cooper Vision oraz Jai Kudo, z organizacjami środowiskowymi: Krajową Rzemieślniczą Izbą Optyczną oraz z Polskim Towarzystwem Optometrii i Optyki.

Program studiów

PROGRAM STUDIÓW

Nowy program kształcenia na kierunku Optyka okularowa i optometria (studia I stopnia) oparto w pełni na wytycznych Europejskiej Rady Optometrii i Optyki (ECOO) - The European Qualification in Optics (Europejska kwalifikacja w optyce okularowej). Program ten w połączeniu z programem studiów II stopnia na kierunku Optometria pozwoli wystąpić do Europejskiej Rady Optometrii i Optyki (ECOO) o uznanie kwalifikacji „European Diploma in Optometry” (Europejski Dyplom Optometrii), który staje się międzynarodowym standardem kwalifikacji optometrystów w Europie i na świecie.

Wybrane przedmioty
 • Optyka-optyka geometryczna,
 • Biologia 2 - z elementami histologii i cytologii,
 • Optyka fizyczna,
 • Optyka fizjologiczna,
 • Biologia człowieka,
 • Biologia układu wzrokowego,
 • Optyka okularowa,
 • Własność intelektualna, patenty i przedsiębiorczość,
 • Percepcja wzrokowa z elementami neuronauki.

Wszystkie przyjęte efekty kształcenia są zgodne z wymaganiami stawianymi dla zawodu optyk okularowy zarówno przez instytucje międzynarodowe (Europejska Rada Optometrii i Optyki, ECOO) jak i instytucje krajowe (Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna oraz Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki).

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku

dr Robert Szuba