Informacja Kwantowa i Spintronika

NOWOŚĆ! Informacja Kwantowa i Spintronika (IKS) jest nową specjalnością na kierunku Fizyka. Studia mają na celu przygotowanie studentów do podjęcia nowych wyzwań dotyczących rozwoju i wdrażania technologii kwantowych.ZAPISZ SIĘ

Zapoznaj się z ofertą specjalności
Informacja Kwantowa i Spintronika

Kierunek: Fizyka

Specjalność: Informacja Kwantowa i Spintronika (IKS)

Tryb studiowania: stacjonarny


Czas trwania:
2 lata (4 semestry)

Oferta studiów jest kierowana do osób zainteresowanych zdobyciem gruntownej wiedzy i umiejętności z zakresu nowych technologii kwantowych i nanofizyki, obejmujących informację kwantową i spintronikę. Rozwój wiedzy naukowej i technicznej w tych obszarach jest kluczowy dla technologicznego przełomu, którego jesteśmy świadkami, a który jest związany z rewolucyjnym przejściem od klasycznego do kwantowego przetwarzania informacji oraz od konwencjonalnej elektroniki do spintroniki. Studia magisterskie II stopnia Informacja Kwantowa i Spintronika (IKS) przygotowują studentów do podjęcia pracy w jednostkach badawczych oraz wdrożeniowych. Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów realizujących badania naukowe we współpracy z zespołami zagranicznym i w ramach projektów grantowych. Znaczna część zajęć będzie odbywać się w języku angielskim. Studenci będą realizować swoje projekty i prace magisterskie w międzynarodowych zespołach badawczych na Wydziale Fizyki UAM. Duży nacisk będzie kładziony na bezpośredni kontakt studenta z opiekunem naukowym (tzw. mentoring) i włączenie go w pracę naukową zespołu, w tym również w przygotowanie publikacji, uczestnictwo w stażach naukowych i konferencjach.

Oficjalna strona kierunku: Informacja Kwantowa i Spintronika

Kariera po studiach

Absolwent specjalności IKS będzie znakomicie przygotowany do podjęcia pracy w ośrodkach naukowych, badawczo-rozwojowych lub laboratoriach przemysłowych w kraju i za granicą, a także do dalszej kontynuacji kariery naukowej. Będzie posiadał rozległą wiedzę w obszarze nauk fizycznych, w szczególności obejmującą zagadnienia związane z informacją kwantową i spintroniką oraz z modelowaniem i wytwarzaniem nanostruktur, w tym nowych materiałów kwantowych. Nabyte umiejętności i kompetencje pozwolą definiować, krytycznie oceniać i efektywnie rozwiązywać problemy fizyczne. Ponadto, nasi studenci będą przygotowani do podjęcia nowych wyzwań stojących przed dalszym rozwojem cywilizacji, a związanych z nieuchronnym wdrażaniem nowych technologii kwantowych. Gotowi więc będą do podjęcia pracy w firmach i instytucjach, których działalność oparta jest na zastosowaniu nowoczesnej wiedzy i zaawansowanych technologii.

Umiejętności twarde:
 • znajomość procesów fizycznych i umiejętność ich formalnego opisu – również w obszarze nanotechnologii i technologii kwantowych,

 • umiejętności programistyczne - w tym znajomość specjalistycznego oprogramowania inżynierskiego w zakresie symulacji procesów fizycznych.
Umiejętności miękkie:
 • umiejętność pracy projektowej w międzynarodowym zespole,

 • umiejętności w zakresie prezentacji i popularyzacji wyników badań i ekspertyz, również w języku angielskim,

 • kompetencje dotyczące wyszukiwania, agregacji i oceny treści technicznych oraz naukowych.

Charakterystyka specjalności IKS

Studia mają na celu przygotowanie studentów do podjęcia nowych wyzwań dotyczących rozwoju i wdrażania technologii kwantowych. Celem studiów jest wykształcenie absolwentów posiadających kompetencje w zakresie informatyki i obliczeń kwantowych oraz modelowania. Specjalność IKS przeznaczona jest dla osób, które chcą zdobyć gruntowną wiedzę w zakresie aktualnych teorii oraz metod obliczeniowych i eksperymentalnych w obszarach fizyki związanych z informacją kwantową i spintroniką. Studenci będą także mieli możliwość zapoznania się z najważniejszymi metodami doświadczalnymi stosowanymi do wytwarzania i badania nanoukładów. Kształcenie obejmie szereg specjalistycznych kursów z fizyki i informatyki kwantowej, fizyki materii skondensowanej, spintroniki, magnoniki i fotoniki oraz metod doświadczalnych i metod obliczeniowych. Choć formalnym językiem studiów będzie język polski, to ze względu na międzynarodowy charakter badań naukowych, część zajęć będzie się odbywać w języku angielskim. Począwszy do drugiego semestru studiów, studenci planują indywidualnie swoją ściekę edukacyjną poprzez wybór wykładów specjalistycznych, wykładów monograficznych oraz mentora i grupy badawczej.

Atuty specjalności

Nowa specjalność zapewni naszym studentom rozległą wiedzę w zakresie informacji kwantowej oraz współczesnej fizyki ciała stałego i magnetyzmu, a także pozwoli opanować zaawansowane metody badawcze istotne z punktu widzenia nowych technologii kwantowych poprzez uczestniczenie w badaniach naukowych prowadzonych w Instytucie Spintroniki i Informacji Kwantowej. Niezwykle istotną i unikatową cechą tych studiów będzie więc mentoring. Każdy ze studentów zostanie objęty opieką naukową jednego z pracowników Instytutu już od pierwszego roku studiów. Studenci będą mieli możliwość zaangażowania się w działalność naukową zarówno poprzez ścisłą współpracę z mentorem, jak i kontakty z młodszymi członkami międzynarodowych zespołów: doktorantami i postdocami. Będą partycypować w badaniach naukowych i współprzygotowywać publikacje naukowe, a otrzymane wyniki promować podczas udziału w konferencjach naukowych. Studenci będą mieli także możliwość uczestniczenia w stażach i wymianach naukowych.

Program studiów

Program studiów obejmuje:
 • wykłady kursowe wprowadzające do informacji kwantowej, spintroniki, magnoniki i materii kwantowej,

 • moduły specjalistyczne prezentujące zaawansowane aspekty informatyki kwantowej i spintroniki, do wyboru przez studenta,

 • wykłady monograficzne w języku angielskim, do wyboru przez studenta,

 • pracownię IKS – staże w grupach badawczych,

 • wspólne seminaria z udziałem wszystkich studentów IKS-a.

Rekrutacja

Wymagania rekrutacyjne na studia II stopnia Informacja Kwantowa i Spintronika:
 • dyplom licencjata lub inżyniera z fizyki, chemii, informatyki lub nauk pokrewnych,
 • rekrutacja poprzez centralny system UAM,
 • znajomość języka angielskiego (certyfikat nie jest wymagany),
 • pozytywna ocena z rozmowy kwalifikacyjnej,
 • w przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz ocena z dyplomu.

Szczegółowe informacje

Prof. dr hab. Ireneusz Weymann (Dyrektor ISIK)