Erasmus+ KA 171

erasmusplus2

KA171

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

 1. Obecna określenie „państwa trzecie niestowarzyszone z Programem” zastąpiło nazwę „Państwa Partnerskie”;

 2. Obecnie akcja nosi oznaczenie KA171 (w poprzednich edycjach KA107);

 3. Lista państw biorących udział w akcji KA171 por. załącznik KA171_lista państw trzecich)

 4. W wybranych regionach wprowadzono ograniczenia co do rodzajów mobilności, głównie jeżeli chodzi o wyjazdy z Polski studentów I i II stopnia (por. załącznik: 2020-KA107-regiony-ograniczenia).

 5. Nie zmieniły się dotychczasowe stawki dofinansowania;

 6. Minimalny okres mobilności dla studentów wynosi 2 miesiące;

 7. Wyjazdy/przyjazdy pracowników uczelni (dla kadry i administracji) planowane są na okres 7 dni;

 8. Nie ma potrzeby wskazywania czy mobilności dotyczą studentów I, II czy III stopnia;

 9. Nie ma potrzeby wskazywania czy mobilności dotyczą kategorii STA czy STT;

 10. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie współpracą z Rosją, Ukrainą oraz USA prosimy Wydziały o wybór maksymalnie 2 uczelni z każdego z tych państw;

 11. Koniecznym jest podanie e-mailowego adresu kontaktowego dla każdej uczelni partnerskiej. Bez takiego adresu nie można złożyć wniosku. Na podany adres wysłana zostanie automatycznie informacja, że nasz Uniwersytet ubiega się o mobilność z danym partnerem;

 12. Załączona Makieta o mobilności oraz pytania uległy modyfikacjom w porównaniu do zeszłego roku;

 13. Makietę zgłoszenia prosimy wypełnić w j. polskim;

 14. W odniesieniu do Uczelni, z którymi już prowadzicie Państwo wymianę w ramach KA107/KA171, w części dotyczącej opisu  dotychczasowej współpracy, jej celów, korzyści i upowszechniania rezultatów prosimy o przesłanie jedynie uaktualnionych informacji od ostatniego zgłoszenia (np. efekty współpracy za ostatni okres);

 15. Korespondencję związaną z KA171 prosimy kierować na adres: ka107@amu.edu.pl.

RODZAJE MOBILNOŚCI

 1. Mobilności z państwami partnerskimi dotyczą:

  • przyjazdów/wyjazdów na studia (od 2-12 miesięcy);

  • przyjazdów/wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych;

  • przyjazdów/wyjazdów pracowników uczelni w celach szkoleniowych;

  • przyjazdów/wyjazdów studentów w celu zrealizowania praktyki w zagranicznej instytucji partnerskiej (wpisanie nazwy przedsiębiorstwa do wniosku o dofinansowanie nie będzie wymagane. Trzeba będzie natomiast opisać profil przedsiębiorstwa/instytucji oferującej praktykę i powiązać ją z grupą docelową, której będzie oferowana praktyka. Będzie to bowiem stanowiło element oceny jakościowej wniosku o dofinansowanie).

 2. W projektach KA107 wyjazdy/przyjazdy recent graduates są nieuprawnione.

PODZIAŁ NA REGIONY

 1. Kraje uprawnione do współpracy zostały podzielone na regiony (załącznik: KA171_lista państw trzecich);

 2. W wybranych regionach wprowadzono ograniczenia co do rodzajów mobilności, głównie jeżeli chodzi o wyjazdy z Polski studentów I i II stopnia (por. załącznik: 2020-KA107-regiony-ograniczenia). Na ten moment, Agencja Narodowa (AN) nie opracowała jeszcze zasad narodowych na rok 2022, dlatego załączamy informacje z poprzedniej edycji. Przewidujemy, że nie będzie w tym zakresie znaczących zmian. Jeżeli ukaże się aktualizacja niezwłocznie ją do państwa prześlemy.

 3. Przewodnik Erasmus+ zawiera bardziej szczegółowe ustalenia, co do procentowego podziału grantu na mobilności na poszczególne regiony. Są to cele do osiągnięcia na poziomie całej UE, w odniesieniu do całego programu, a nie dla poszczególnych państw czy uczelni.

FINANSOWANIE

Stawki stypendialne w projektach KA171-2022:

 • Mobilność studentów wyjeżdżających z UAM: 700 euro/miesiąc

 • Mobilność studentów przyjeżdżających na UAM: 800 euro/miesiąc

 • Mobilność pracowników wyjeżdżających z UAM: 180 euro/dzień

 • Mobilność pracowników przyjeżdżających na UAM: 140 euro/dzień

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 1. Jako Uczelnia możemy wysłać jeden, wspólny dla wszystkich Wydziałów, wniosek. Zostanie on przygotowany przez Biuro Erasmusa+ UAM. Jednakże niezbędna jest Państwa pomoc. Aby usprawnić przesłanie danych prosimy o skorzystanie z załączonej makiety (załącznik: KA171_2022_Makieta_Wydziały). Prosimy, aby na każde państwo stworzyć nowy formularz (tyle formularzy, z iloma państwami Wydział chciałby współpracować). Prosimy o podanie dla ilu studentów i ilu pracowników planujecie Państwo mobilności. Ponownie, mając na uwadze niewielkie kwoty, jakimi dysponuje polska Agencja Narodowa, racjonalne byłoby ubieganie się o kilka mobilności dla danego kraju (2-5 studentów; 2-5 wyjazdy nauczycieli akademickich). W poprzednich edycjach wyjazdy nauczycieli (zarówno na STA i STT) przyznawane były na 7 dni. Prosimy nie wnioskować o pobyty np. 6-miesięczne dla jednej osoby;

 2. Zgłoszenia prosimy przesłać na załączonej makiecie, w j. polskim w terminie do 6.02.2022 r. na adres ka107@amu.edu.pl;

 3. W momencie składania wniosku Uczelnia/Wydział nie musi mieć podpisanej umowy międzyinstytucjonalnej z uczelnią z państwa partnerskiego. Umowa taka musi być jednak podpisana przed faktycznym rozpoczęciem realizacji mobilności;

 4. Kolejny raz Agencja Narodowa Erasmus+ zaleca, aby współpracę podejmować z uczelniami najuboższych i najsłabiej rozwiniętych krajów biorących udział w akcji (wyższe prawdopodobieństwo otrzymania grantu).

 5. Ocena wniosku będzie dokonywana pod kątem trzech głównych kryteriów.

  • Jakość planu projektu i ustaleń dotyczących współpracy;

  • Adekwatność strategii;

  • Wpływ i upowszechnianie.
 6. Zgłoszenia zawierające informacje dotyczące jedynie naszej Uczelni/Wydziału/Instytutu (przy pominięciu informacji ze strony partnera) mają bardzo niskie szanse na dofinansowanie. Od kilku lat uzyskujemy dofinansowanie jedynie na te państwa, dla których łączna ocena przekroczyła 90 pkt/100 pkt;

 7. Niezwykle istotny jest opis dlaczego mobilność jest dla Państwa Wydziału istotna. Ważnym elementem jest wskazanie dotychczasowej współpracy, a w przypadku braku wcześniejszych kontaktów – informacja, dlaczego chcecie się ubiegać o nawiązanie takiej współpracy z daną uczelnią/krajem. Wreszcie – jaki będzie spodziewany wpływ mobilności (informacje można wyliczyć „od myślników”). Bez takich informacji nie jesteśmy w stanie poprawnie wypełnić wniosku.

 8. Prosimy o nie podawanie we wniosku jedynie celów ogólnych (np. takich jak: „nawiązanie współpracy”, „poszerzenie kontaktów”; „wymiana doświadczeń”; „ubieganie się o wspólne granty”; „wspólne publikowanie artykułów naukowych”). Agencja Narodowa Erasmus+ nie uważa ich za wystarczające do przyznania grantu.

 9. Kolejny raz bardzo wyraźnie podkreślono, że KA171 ma przynieść korzyści każdej ze stron. Stąd ogromną uwagę przypisuje się stronie partnerskiej projektu. W załączniku „AMU_KA171_Call_2022” przygotowaliśmy dla Państwa przykładowe pytania po angielsku, jakie można przesłać uczelniom z prośbą o krótkie odpowiedzi (oczywiście listę można uzupełnić o pytania istotne z Państwa punktu widzenia). Doświadczenie z poprzednich edycji pokazuje, że nie uzyskaliśmy ani jednej mobilności, przy braku informacji ze strony uczelni partnerskiej.Formularz odpowiedzi od partnera prosimy przesłać do Biura Erasmus+ w języku polskim. Uwaga: jeżeli już współpracujecie Państwo z daną uczelnią w ramach KA107/171 i w ramach poprzednich edycji przesłaliście odpowiedzi partnera, nie ma potrzeby załączania ich ponownie, ewentualnie prosimy jedynie rozważyć ich aktualizację;

 10. We wniosku ujmiemy wyłącznie uczelnie z tych państw trzecich, które zostaną wyraźnie wskazane przez Wydziały. Nie będziemy zatem ubiegali się o żadne mobilności bez sygnału z Państwa strony, że jesteście taką współpracą zainteresowani;

KONTAKT

KOORDYNATOR UCZELNIANY

dr Tomasz Brańka
tel. (+48) 519 340 495
e-mail: tomasz.branka@amu.edu.pl

Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej

mgr Jagoda Jaskuła
tel. tel. (61) 829 43 39
e-mail: erasmus@amu.edu.pl

ADMINISTRATOR WYDZIAŁOWY

mgr Agnieszka Bobowska-Chełminiak
tel. (61) 829-5038
e-mail: agabob@amu.edu.pl
agnieszka.bobowska-chelminiak@amu.edu.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

KA171_lista państw trzecich

doc

KA171_2022_Makieta_Wydziały

doc

Partnerzy w programie KA-171

doc

AMU_KA171_Call_2022

doc

2020-KA107-regiony-ograniczenia

doc