Data wydarzenia:

Seminarium KA - Prof. dr hab. inż. Stefan Weyna

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam na seminarium Katedry Akustyki które odbędzie się 30 stycznia 2024r. o godz. 11.30 w Audytorium im. Prof. Szczepana Szczeniowskiego w trybie hybrydowym.

Referat wygłosi Pan Prof. dr hab. inż. Stefan Weyna z Katedry Mechaniki Konstrukcji na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Link do wydarzenia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3add787073378a451d831587ba89ca133d%40thread.tacv2/1706019689207?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%227881a253-5d77-4dc5-8dd6-709af1ba9411%22%7d

Tytuł referatu: "Jak fizyka cząstek elementarnych i nowa teoria dźwięku zmienia paradygmat akustyki klasycznej"

Streszczenie: Na podstawie wyników eksperymentalnych badań wektorowych cech fali akustycznej Autor stara się potwierdzić bliskie związki mechaniki płynów i mechaniki kwantowej ze współczesną akustyką. Za wykładnik współczesności przyjmuje przejście z klasycznej akustyki ciśnień na wibroakustykę wektorową opisaną prędkością cząstki akustycznej lub inaczej; prędkością akustyczną, będącą energetycznym obrazem akustycznego ruchu falowego. Prowadząc badania eksperymentalne z wykorzystaniem natężenia dźwięku autor skupia się na graficznym obrazowaniu i animacji dynamiki przepływów akustycznych zachodzących w warunkach rzeczywistych, w polach swobodnych i ograniczonych. W badaniach wykorzystuje własne techniki pomiarowe i analityczne SI-AOD+AI oraz bezinwazyjną anemometrię laserową PIV/LDA. Dzięki tym technikom, powszechnie znane zdarzenia akustyczne takie jak odbicia, załamania i rozproszenia fali zachodzące w rzeczywistym polu akustycznym możemy oglądać i analizować wzrokowo (Acoustical Imaging).

Swoimi wynikami badań autor stara się uzasadnić otwartą do dyskusji tezę, zakładając, że nowa teoria akustycznych przepływów wirowych (Vortex Sound Theory) oparta o akustykę wektorową zmienia paradygmat akustyki klasycznej.

ZAGADNIENIA:

  1. Wprowadzenie do akustyki kwantowej.
  2. Akustyka wektorowa (Vortex Sound Theory).
  3. Wektorowa geneza dźwięku.
  4. Analogi mechano-akustyczne i modelowanie numeryczne.
  5. Dekompozycje wektorowych pól akustycznych - metoda SI-AOD.
  6. Obrazowanie pola źródeł rzeczywistych (AI, Acoustic Imaging).
  7. Eksperymentalne analizy przepływów ograniczonych (falowody).
  8. Nowe interpretacje niektórych zjawisk akustycznych - Uzasadnienie.
  9. Podsumowanie i wnioski.

O Autorze: Profesor Stefan Weyna jest emerytowanym pracownikiem Katedry Mechaniki Konstrukcji na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Nadal prowadzi badania eksperymentalne z zakresu akustyki stosowanej. dotyczące zagadnień analiz wektorowych rozkładów zaburzonych pól akustycznych. Zajmuje się badaniami przepływów akustycznych i przestrzenną analizą zaburzonych struktur pól rzeczywistych stosując autorskie metody ortogonalnej dekompozycji wektorowych pól natężenia dźwięku (SI-AOD) wraz z graficznym obrazowaniem (AI, acoustical imaging) wyników kinematyk i dynamiki akustycznego ruchu falowego o głęboko nieliniowym charakterze (przestrzenne interferencje falowe, efekty wirowe i rotacje oraz turbulencje). Do pomiarów wykorzystuje miniaturowe sondy natężenia dźwięku 3D i metody laserowe (techniki PIV i LDA) adaptowane do bezinwazyjnych badań przepływów akustycznych. Zaskakujące często wyniki badań eksperymentalnych wskazują na konieczność prostowania niektórych kanonów akustyki teoretycznej, a nawet na zmianę paradygmatu akustyki klasycznej – przejścia z akustyki ciśnień na akustykę prędkości cząstek. W swoich badaniach Profesor traktuje wektorowe przepływy akustyczne jako zjawiska energetyczne ujmowane ze wszelkimi stowarzyszonym reakcjami fizycznymi, takimi jak; odbicia, załamania i rozproszenia fal. Postprocessingowe analizy wektorowych cech fali akustycznej, prowadzone narzędziami autorskim, kładą zdecydowany nacisk na zalety obrazowania i animacji zdarzeń akustycznych w sposób graficzny.

Formą naukowej akceptacji poprawności innowacyjnych badań prowadzonych przez Prof. Weynę były zaproszenia od kilku znaczących europejskich ośrodków naukowych i badawczych (Southampton Institut, Delft University, KTH w Sztokholmie, Politecnik of Valencia,  Athen University, The German Aerospace Center- DLR w Getyndze) do wygłoszenia stosownych referatów. Z wielu nagradzanych osiągnięć Profesora Weyny można wskazać na wyróżnienie dyplomem zwycięstwo w puli półfinałowej w prestiżowym międzynarodowym konkursie „International Science and Engineering Visualization Challenge” organizowanym przez czasopismo The SCIENCE Journali amerykańską instytucję naukową The Nationale Science Foudation (nagrodzono pracę pt. „The Seven Sound Flowers”) oraz cykl wystaw (lata 2006/07) wyników własnych prac prezentowanych pod nazwą „KSZTAŁTY DŹWIĘKU” w kilku krajowych uczelniach oraz w gmachu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Drugi cykl wystaw obecnie prezentowanych (lata 2022/23) pod nazwą „KSZTAŁTY DŹWIĘKU II” jest ilustracją wyników badań Profesora z ostatnich lat. Profesor Weyna jest Autorem ponad 350 publikacji naukowych a za książkę pt. „Rozpływ Energii Akustycznej Źródeł Rzeczywistych” (PWN) otrzymał nagrodę I-go stopnia Ministra NiSW.

Pozdrawiam,
Prof. UAM dr hab. Andrzej Wicher