Data publikacji w serwisie:

Zaproszenie na publiczną obronę doktorską mgr Alicji Brenk-Krakowskiej

Dziekan i Rada Naukowa Dyscyplin Nauki Fizyczne i Astronomia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uprzejmie informują, że w piątek, 10 listopada 2023 r. o godz.12.00 w sali nr 16 (sala posiedzeń rady) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Alicji BRENK-KRAKOWSKIEJ

ubiegającej się o nadanie stopnia doktora nauk fizycznych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych.

Temat pracy: "Badanie i analiza wybranych aspektów sensoryczno-motorycznych u osób z dysleksją rozwojową"

Promotor: prof. UAM dr hab. Ryszard Naskręcki

Promotor pomocniczy: dr Patrycja Rusiak

Link do obrony: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aae98a333241a480db51051cd9cd1b3b0%40thread.tacv2/1696595672668?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%220ba25132-21f6-4eaf-9e22-0c471570fb6f%22%7d

Dokumenty do pobrania:

Rozprawa doktorska

.

Streszczenie

.

Recenzja 1

.

Recenzja 2

.


Photo source: Papier zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com