Data wydarzenia:

Publiczna obrona doktorska mgr. Zbigniewa Wojtkowiaka

Dziekan i Rada Naukowa Dyscyplin Nauki Fizyczne i Astronomia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uprzejmie informują, że 12 września 2023 r. o godz. 13:00 w formie hybrydowej (sala nr 16) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Zbigniewa Wojtkowiaka

ubiegającego się o nadanie stopnia doktora nauk fizycznych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych.

Temat pracy: Badanie uporządkowania w obszarze faz mieszanych oraz weryfikacja nieuniwersalnego zachowania w trójwymiarowym modelu Ashkina-Tellera

Promotor: Prof. UAM dr hab. Grzegorz Musiał

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7bee996e835541c697bc7bf402b67c99%40thread.tacv2/1689253789469?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%220ba25132-21f6-4eaf-9e22-0c471570fb6f%22%7d

Dokumenty do pobrania:

Rozprawa doktorska

.

Streszczenie

.

Recenzja 1

.

Recenzja 2

.


Photo source: Papier zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com