Data publikacji w serwisie:

Zaproszenie na publiczną obronę doktorską mgr Agaty Krzywickiej

Dziekan i Rada Naukowa Dyscyplin Nauki Fizyczne i Astronomia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uprzejmie informują, że 3 kwietnia 2024 r. o godz. 11.00 w sali nr 16 (sala posiedzeń rady) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Agaty KRZYWICKIEJ

ubiegającej się o nadanie stopnia doktora nauk fizycznych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych.

Temat pracy: "Pair condensation in the Bose-Hubbard Model: a path integral analysis"

Promotor: Prof. UAM dr hab. Tomasz Polak

Link do obrony: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjBmYzc3ZDgtZjA0NC00YjNkLThmZDUtNDQ3MTcyZDczMTYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%220ba25132-21f6-4eaf-9e22-0c471570fb6f%22%7d

Dokumenty do pobrania:

Rozprawa

.

Streszczenie

.

Recenzja 1

.

Recenzja 2

.

Recenzja 3

.


Photo source: Papier zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com