Materiały dydaktyczne

Program Psychoacoustics

WINDOWS 10 and 11 install:

Psychoacoustics

English description below

Jest to pakiet aplikacji, który umożliwia konfigurowanie i prowadzanie szerokiej gamy eksperymentów psychoakustycznych bez potrzeby każdorazowego przygotowywania oprogramowania. Jedyne wymagania tego zestawu programów to komputer osobisty (PC) z dobrej jakości kartą dźwiękową i zestawem słuchawek. Wyboru eksperymentu, parametrów definiujących niezbędne bodźce oraz procedurę eksperymentalną wprowadza się poprzez wypełnienie odpowiednich pól na ekranie i rozwijanych menu. Eksperymenty które można prowadzić za pomocą tego zestawu obejmują: pomiar progu słyszalności, maskowanie wsteczne, jednoczesne i resztkowe; komodulacyjne odmaskowanie (CMR); dyskryminację natężenia i częstotliwości, detekcję i dyskryminację modulacji amplitudowej, częstotliwościowej i mieszanej, zaburzenie detekcji/dyskryminacji modulacji (MDI); wyznaczanie zaledwie spostrzeganej międzyusznej różnicy czasu i natężenia, detekcję przerw czasowych w sygnale, pomiar wrażliwości na czasową strukturę subtelną sygnału, wyznaczenie binauralnej różnicy poziomów maskowania czy też w końcu wyznaczenie psychofizycznych krzywych strojenia w oparciu o metodę szumu przestrajanego (Fast PTC). Prezentowane oprogramowanie może być przydatne zarówno w prowadzeniu bieżących badań w zakresie percepcji słuchowej dla studentów akustyki i dziedzin pokrewnych, dając im możliwość przeprowadzenia samodzielnych eksperymentów psychofizycznych, co z pewnością wzbogaci ich wiedzę w zakresie percepcji słuchowej.

This is a suite of applications that allows you to set up and conduct a wide range of psychoacoustic experiments without having to prepare software each time. The only requirements of this set of programs are a personal computer (PC) with a good quality sound card and a set of headphones. The selection of the experiment, the parameters defining the necessary stimuli and the experimental procedure are entered by filling in the appropriate fields on the screen and drop-down menus. Experiments that can be conducted with this kit include: hearing threshold measurement; backward, simultaneous and residual masking; comodulation de-masking (CMR); intensity and frequency discrimination, amplitude, frequency and mixed modulation detection and discrimination, modulation detection/discrimination interference (MDI); determination of merely perceived interaural time and intensity difference, detection of time gaps in the signal, measurement of sensitivity to the temporal subtle structure of the signal, determination of binaural masking level difference or, finally, determination of psychophysical tuning curves based on the tunable noise method (Fast PTC). The presented software can be useful both in conducting current research in auditory perception for students of acoustics and related fields, giving them the opportunity to conduct independent psychophysical experiments, which will certainly enrich their knowledge of auditory perception.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)